Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 122  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 9. maja 2019. godine objavio presude u predmetu Duranspahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka.

10.05.2019.

Predstavke skinute sa liste predmeta

Predstavke skinute sa liste predmeta

Evropski sud za ljudska prava je 14. februara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 27078/15 (Žiško i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 (a) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da su podnosioci predstavki obavijestili Sekretarijat da žele povući svoje predstavke, jer su sa dužnikom postigli izvansudsko poravnanje.

15.02.2019.

Avdić i dr., Dujak i dr., te Hrnjić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Avdić i dr., Dujak i dr., te Hrnjić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

U presudama je utvrđeno da aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka.

07.02.2019.

M.I. protiv Bosne i Hercegovine

M.I. protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 29. januara 2019. godine objavio odluku u predmetu M.I. protiv Bosne i Hercegovine. Aplikacija je proglašena neprihvatljivom, jer aplikant nije dokazao da bi u slučaju izručenja u Rusku Federaciju bio podvrgnut tretmanu suprotnom čl. 3. Evropske konvencije.

30.01.2019.

Elčić i dr., te Šain i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Elčić i dr., te Šain i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantima isplatiti iznose navedene u tabelama koja se nalazi u dodatku presuda.

17.01.2019.

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili prema članu 6. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih presuda.

03.01.2019.

   1 - 6 / 122  >