• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0030326 21 protiv Mirko Stajić, Duško Perić i Duško Simić

  20.10.2022.

  Sudija za prethodnog saslušanja Osnovnog suda u Bijeljini, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih: 1. Stajić Mirka,  zbog krivičnog djela – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom - Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, 2. Perić Duška zv. »Dule«, , zbog krivičnog djela - Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i 3. Simić Duška, zbog krivičnog djela – Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, br. 64/17), - dana 28.07.2022. Potvrđuje u potpunosti optužnicu T14 0 KTPO 0030326 21 od 15.07.2022. godine Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini


  O P T U Ž N I C A

   Protiv:

   

  1.     MIRKO STAJIĆ, sin Milana i majke Đuje, dj. Đokić rođen 23.03.1973. godine, u Bijeljini, gdje je i nastanjen u Bijeljini

  2.     DUŠKO PERIĆ zvani Dule, sin Dragoljuba i majke Dobrinke, rođen 12.02.1974.godine u Bijeljini, nastanjen  u Dvorovima, grad Bijeljina, 

  3.     DUŠKO SIMIĆ sin Milovana i majke Petre, rođen 08.09.1968.godine u Bijeljini, gdje je i nastanjen

   

  Zbog  osnovane sumnje da su:

   

  1.     MIRKO STAJIĆ I DUŠKO PERIĆ

   

   

  -        u stanju uračunljivosti, svjesni svog postupanja i posljedica koje su htjeli, zajedno u namjeri da preduzeću DOO Dule Trgotrans  pribave protivpravnu imovinsku korist, na štetu JP Eko-dep doo Bijeljina, po osnovu ugovora o pružanju usluga za prijem i deponovanje komunalnog otpada na  regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ broj 01-98/14 od 28.01.2014.godine, 01-359/17 od 31.03.2017.godine i 01-213/19 od 12.02.2019.godine,  lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, kao i neistinitim prikazivanjem stanja i rezultata poslovanja u vidu umanjenja količine dovezenog otpada na deponiju JP Eko-dep Bijeljina, a time i  manjih obaveza na ime plaćanja usluga deponovanja otpada prema navedenom preduzeću, na način da je;

   

  prvoosumnjičeni Mirko Stajić u vremenskom periodu od početka 2016.godine do septembra 2021. godine u Bijeljini u svojstvu odgovornog lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kao izvršni direktor za tehničke poslove, planiranje i investicije po osnovu Ugovora o menadžmentu broj07-23-63/17 od 10.08.2017.godine  i koordinatora za otpad u JP Eko-dep Bijeljina, po osnovu Ugovora o radu broj 01-988/08 od 20.10.2008.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisane  Pravilnikom o organizaciji preduzeća i sistematizaciji radnih mjesta sa opisom radnih mjesta u JP „Eko-dep“ doo Bijeljina broj 07-22-49/17 od 12.06.2017.godine i to  u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.1. izvršni direktor, da između ostalog: rukovodi službom, da rukovodi tehničko-tehnološkim procesom, vrši tehnički monitoring realizacije ugovorenih radova i parafira situacije za plaćanje izvršenih radova, kontroliše izvještaj o radu Deponije i isti ovjerava, te tačkom 2.2. koordinator za otpad, da između ostalog: organizuje i rukovodi procesom rada na Deponiji, izvještava dnevno i mjesečno o primljenim količinama otpada na deponiji, u namjeri da privrednom društvu DOO Dule Trgotrans  Dvorovi, Bijeljina pribavi protivpravnu imovinsku korist, koristeći  svoj položaj, lažno prikazivao  i prikrivao činjenice o stvarnom poslovanju, odnosno ostvarenoj usluzi deponovanja otpada JP „Eko-dep“ doo Bijeljina prema DOO Dule Trgotrans  Dvorovi, Bijeljina, na način da je od radnika JP Eko-dep Bijeljina koji su radili na teretnoj vagi, na ulazu u deponiju preduzeća JP Eko-dep Bijeljina u mjestu Brijesnica, grad Bijeljina  sukcesivno i svakodnevno preuzimao po jedan primjerak od više sačinjenih vagarskih listova koje su vagari sačinjavali prilikom rada na vagi,  a koji su se odnosili na pojedinačne odvage ukupne mase za kamione DOO Dule Trgotrans koji su dovozili otpad na Deponiju, pa umjesto da navedene dokumente ( pojedničane odvage sa istinitim sadržajem) preda u računovodstvo, iste uništavao, da bi potom kao „super user“ odnosno jedini i posebni korisnik, koristeći pristupnu lozinku za softverski program za vaganje na deponiji, za koju je bio jedini faktički ovlašten od strane direktora preduzeća,  krivotvorio  knjigovodstvene isprave – sačinjavajući vagarske listove sa lažnim sadržajem, tako što je  unosio lažne podatke o težini preuzetog otpada koje je dovezla firma DOO Dule trgotrans, umanjujući evidentiranu težinu dovezenog otpada, umanjujući na taj način i obračunati iznos vrijednosti deponovanog otpada sa PDV-om i bez PDV-a,  nakon čega ih je štampao, te tako sačinjenu lažnu poslovnu dokumentaciju (izmjenjene vagarske listove sa umanjenom težinom dovezenog otpada i umanjenim obračunatim novčanim iznosom) i nesitinitim potpisima vagara i vozača i to na odvagama broj: 2000/16 umanjujući količinu u odnosu na istinitu odvagu od 4.000,00 kg, na odvagi broj 2029/16 umanjena razlika 4.000,00 kg, na odvagi broj 2119/16 umanjena razlika 6.000,00 kg, 2156 umanjena razlika ( u daljem tekstu razlika) 6.000,00 kg, 2272/16 razlika 5.000,00 kg, 2502/16 razlika 5.000,00 kg, 2804/16  razlika 5.000,00 kg, 2812/16 razlika 4.000,00 kg, 2843/16 razlika 5.000,00 kg, 2896/16 razlika 6.000,00 kg, 2945/16 razlika 5.000,00 kg, 2996/16 razlika 5.000,00 kg, 3535/16 razlika 5.000,00 kg, 3032/16 razlika 4.000,00 kg, 3066/16 razlika 3.000,00 kg, 3081/16 razlika 5.000,00 kg, 3230/16 razlika 4.000,00 kg, 3149/16 razlika 4.000,00 kg, 3488/16 razlika 4.000,00 kg, 3548/16 razlika 4.000,00 kg, 3579/16 razlika 4.000,00 kg, 3598/16 razlika 4.000,00 kg, 3614/16 razlika 5.000,00 kg, 3655/16 razlika 6.000,00 kg, 3653/16 razlika 3.000,00 kg, 3688/16 razlika 4.000,00 kg, 3738/16 razlika 4.000,00 kg, 3745/16 razlika 6.000,00 kg, 3808/16 razlika 4.000,00 kg, 3988/16 razlika 5.000,00 kg, 4903/16 razlika 4.000,00 kg, 5006/16 razlika 6.000,00 kg, 5033/16 razlika 5.000,00 kg, 5144/16 razlika 5.000,00 kg, 5232/16 razlika 5.000,00 kg, 5246/16 razlika 4.000,00 kg , 5370/16 razlika 5.000,00 kg, 5507/16 razlika 6.000,00 kg, 6839/16 razlika 6.000,00 kg, 594/17 razlika 6.000,00 kg, 628/17 razlika 6.000,00 kg, 636/17 razlika 5.000,00 kg, 718/17 razlika 5.000,00 kg, 732/17 razlika 5.000,00 kg, 765/17 razlika 6.000,00 kg, 766/17 razlika 4.000,00 kg, 849/17 razlika 5.000,00 kg, 886/17 razlika 4.000,00 kg, 889/17 razlika 5.000,00 kg, 933/17 razlika 5.000,00 kg, 958/17 razlika 4.000,00 kg, 978/17 razlika 5.000,00 kg, 991/17 razlika 4.000,00 kg, 1053/17 razlika 5.000,00 kg, 1109/17 razlika 4.000,00 kg, 1124/17 razlika 5.000,00 kg, 1168/17 razlika 6.000,00 kg, 1218/17 razlika 4.000,00 kg, 1244/17 razlika 4.000,00 kg, 1257/17 razlika 5.000,00 kg, 1288/17 razlika 6.000,00 kg, 1319/17 razlika 4.000,00 kg, 1347/17 razlika 56.000,00 kg, 1377/17 razlika 4.000,00 kg, 1387/17 razlika 6.000,00 kg, 1427/17 razlika 3.000,00 kg, 1436/17 razlika 5.000,00 kg, 1510/17 razlika 5.000,00 kg, 1531/17 razlika 5.000,00 kg, 1542/17 razlika 5.000,00 kg, 1624/17 razlika 5.000,00 kg, 1655/17 razlika 4.000,00 kg, 1664/17 razlika 4.000,00 kg, 1706/17 razlika 6.000,00 kg, 1710/17 razlika 4.000,00 kg,1787/17 razlika 4.000,00 kg, 1842/17 razlika 4.000,00 kg, 1846/17 razlika 6.000,00 kg, 1872/17 razlika 4.000,00 kg, 1920/17 razlika 6.000,00 kg, 1995/17 razlika 5.000,00 kg, 2018/17 razlika 4.000,00 kg, 2052/17 razlika 4.000,00 kg, 2064/17 razlika 5.000,00 kg, 2102/17 razlika 5.000,00 kg, 2115/17 razlika 4.000,00 kg, 2164/17 razlika 5.000,00 kg, 2189/17 razlika 4.000,00 kg, 2203/17 razlika 5.000,00 kg, 2213/17 razlika 4.000,00 kg, 2239/17 razlika 6.000,00 kg, 2367/17 razlika 5.000,00 kg, 2422/17 razlika 4.000,00 kg, 2453/17 razlika 4.000,00 kg, 2548/17 razlika 5.000,00 kg, 2470/17 razlika 5.000,00 kg, 2502/17 razlika 6.000,00 kg, 2521/17 razlika 4.000,00 kg, 2551/17 razlika 5.000,00 kg, 2593/17 razlika 5.000,00 kg, 2661/17 razlika 4.000,00 kg, 2686/17 razlika 5.000,00 kg, 2768/17 razlika 5.000,00 kg, 2850/17 razlika 4.000,00 kg, 2863/17 razlika 5.000,00 kg, 2883/17 razlika 6.000,00 kg, 2913/17 razlika 2.000,00 kg, 2903/17 razlika 3.000,00 kg, 2997/17 razlika 5.000,00 kg, 3043/17 razlika 5.000,00 kg, 3064/17 razlika 4.000,00 kg, 3130/17 razlika 4.000,00 kg, 3142/17 razlika 5.000,00 kg, 3159/17 razlika 5.000,00 kg, 3181/17 razlika 5.000,00 kg, 3215/17 razlika 4.000,00 kg, 3235/17 razlika 5.000,00 kg,3274/17 razlika 4.000,00 kg, 3413/17 razlika 4.000,00 kg, 3457/17 razlika 6.000,00 kg, 3547/17 razlika 6.000,00 kg, 3557/17 razlika 5.000,00 kg, 3626/17 razlika 4.000,00 kg, 3686/17 razlika 5.000,00 kg, 3697/17 razlika 4.000,00 kg, 3711/17 razlika 5.000,00 kg, 4262/17 razlika 4.000,00 kg, 4276/17 razlika 6.000,00 kg, 4295/17 razlika 5.000,00 kg, 4328/17 razlika 5.000,00 kg, 4389/17 razlika 5.000,00 kg, 4827/17 razlika 5.000,00 kg, 4868/17 razlika 6.000,00 kg, 4972/17 razlika 4.000,00 kg, 5008/17 razlika 6.000,00 kg, 5052/17 razlika 6.000,00 kg, 5147/17 razlika 6.000,00 kg, 5191/17 razlika 5.000,00 kg, 5286/17 razlika 6.000,00 kg, 5448/17 razlika 4.000,00 kg, 5459/17 razlika 5.000,00 kg, 5549/17 razlika 5.000,00 kg, 5582/17 razlika 5.000,00 kg, 5596/17 razlika 4.000,00 kg, 5614/17 razlika 5.000,00 kg, 5797/17 razlika 4.000,00 kg, 5798/17 razlika 4.000,00 kg, 5900/17 razlika 4.000,00 kg, 6029/17 razlika 4.000,00 kg, 6048/17 razlika 4.000,00 kg, 6188/17 razlika 5.000,00 kg, 6196/17 razlika 5.000,00 kg, 6241/17 razlika 6.000,00 kg, 6649/17 razlika 5.000,00 kg, 6675/17 razlika 6.000,00 kg, 6706/17 razlika 4.000,00 kg, 6736/17 razlika 5.000,00 kg, 6764/17 razlika 5.000,00 kg, 6771/17 razlika 5.000,00 kg, 6786/17 razlika 4.000,00 kg, 6815/17 razlika 5.000,00 kg, 6868/17 razlika 5.000,00 kg, 6955/17 razlika 6.000,00 kg, 7007/17 razlika 5.000,00 kg, 7032/17 razlika 4.000,00 kg, 7041/17 razlika 5.000,00 kg, 7116/17 razlika 4.000,00 kg, 3/18 razlika 5.000,00 kg, 62/18 razlika 6.000,00 kg, 88/17 razlika 5.000,00 kg, 113/17 razlika 4.000,00 kg, 117/18 razlika 3.000,00 kg, 163/18 razlika 6.000,00 kg, 389/18 razlika 5.000,00 kg, 400/18 razlika 6.000,00 kg, 427/18 razlika 4.000,00 kg, 450/18 razlika 4.000,00 kg, 483/18 razlika 4.000,00 kg, 489/18 razlika 4.000,00 kg, 501/18 razlika 4.000,00 kg, 526/18 razlika 6.000,00 kg, 612/18 razlika 4.000,00 kg, 629/18 razlika 5.000,00 kg, 702/18 razlika 4.000,00 kg, 730/18 razlika 5.000,00 kg, 836/18 razlika 4.000,00 kg, 843/18 razlika 6.000,00 kg, 938/18 razlika 4.000,00 kg, 958/18 razlika 4.000,00 kg, 1041/18 razlika 5.000,00 kg, 1054/18 razlika 5.000,00 kg, 1153/18 razlika 4.000,00 kg, 1166/18 razlika 6.000,00 kg, 1182/18 razlika 5.000,00 kg, 1210/18 razlika 6.000,00 kg, 1289/18 razlika 4.000,00 kg, 1441/18 razlika 5.000,00 kg, 1469/18 razlika 4.000,00 kg, 1495/18 razlika 5.000,00 kg, 1525/18 razlika 5.000,00 kg, 1536/18 razlika 4.000,00 kg, 1578/18 razlika 7.000,00 kg, 1601/18 razlika 6.000,00 kg, 1635/18 razlika 6.000,00 kg, 1658/18 razlika 5.000,00 kg, 1666/18 razlika 5.000,00 kg, 1703/18 razlika 5.000,00 kg, 1792/18 razlika 4.000,00 kg, 1800/18 razlika 4.000,00 kg, 1910/18 razlika 6.000,00 kg, 1950/18 razlika 5.000,00 kg, 1992/18 razlika 5.000,00 kg, 2097/18 razlika 5.000,00 kg, 2106/18 razlika 5.000,00 kg, 2153/18 razlika 5.000,00 kg, 2151/18 razlika 4.000,00 kg, 2315/18 razlika 4.000,00 kg, 2370/18 razlika 4.000,00 kg, 2380/18 razlika 5.000,00 kg, 2471/18 razlika 6.000,00 kg, 2502/18 razlika 4.000,00 kg, 2509/18 razlika 5.000,00 kg, 2551/18 razlika 5.000,00 kg, 2555/18 razlika 4.000,00 kg, 2587/18 razlika 5.000,00 kg, 2864/18 razlika 5.000,00 kg, 2893/18 razlika 5.000,00 kg, 2899/18 razlika 5.000,00 kg, 2990/18 razlika 4.000,00 kg, 3022/18 razlika 5.000,00 kg, 3028/18 razlika 5.000,00 kg, 3178/18 razlika 4.000,00 kg, 3300/18 razlika 5.000,00 kg, 3315/18 razlika 5.000,00 kg, 3337/18 razlika 4.000,00 kg, 3362/18 razlika 4.000,00 kg, 3412/18 razlika 4.000,00 kg, 3459/18 razlika 5.000,00 kg, 3509/18 razlika 5.000,00 kg, 3543/18 razlika 5.000,00 kg, 3585/18 razlika 5.000,00 kg, 3618/18 razlika 5.000,00 kg, 3682/18 razlika 5.000,00 kg, 3862/18 razlika 5.000,00 kg, 3957/18 razlika 4.000,00 kg, 3964/18 razlika 6.000,00 kg, 4011/18 razlika 6.000,00 kg, 4035/18 razlika 4.000,00 kg, 4070/18 razlika 6.000,00 kg, 4103/18 razlika 5.000,00 kg 4114/18 razlika 5.000,00 kg, 4227/18 razlika 6.000,00 kg, 4256/18 razlika 5.000,00 kg, 4263/18 razlika 5.000,00 kg, 4286/18 razlika 5.000,00 kg, 4313/18 razlika 5.000,00 kg, 4333/18 razlika 5.000,00 kg, 4363/18 razlika 5.000,00 kg, 4419/18 razlika 4.000,00 kg, 4452/18 razlika 5.000,00 kg, 4508/18 razlika 5.000,00 kg, 4535/18 razlika 5.000,00 kg, 4542/18 razlika 5.000,00 kg, 4558/18 razlika 5.000,00 kg, 4996/18 razlika 6.000,00 kg 5259/18 razlika 4.000,00 kg, 5296/18 razlika 5.000,00 kg, 5349/18 razlika 5.000,00 kg, 5349/18 razlika 5.000,00 kg,  5382/18 razlika 4.000,00 kg, 5537/18 razlika 4.000,00 kg, 5546/18 razlika 5.000,00 kg, 5557/18 razlika 5.000,00 kg, 5584/18 razlika 5.000,00 kg, 5616/18 razlika 5.000,00 kg, 5681/18 razlika 4.000,00 kg, 5704/18 razlika 5.000,00 kg, 5735/18 razlika 5.000,00 kg, 6140/18 razlika 5.000,00 kg, 6182/18 razlika 6.000,00 kg, 6254/18 razlika 4.000,00 kg, 6267/18 razlika 6.000,00 kg, 6782/18 razlika 6.000,00 kg, 6823/18 razlika 5.000,00 kg, 6846/18 razlika 4.000,00 kg, 6872/18 razlika 5.000,00 kg, 6910/18 razlika 5.000,00 kg, 6917/18 razlika 6.000,00 kg, 12/19 razlika 6.000,00 kg, 35/19 razlika 5.000,00 kg, 53/19 razlika 4.000,00 kg, 74/19 razlika 6.000,00 kg, 91/19 razlika 4.000,00 kg, 100/19 razlika 5.000,00 kg, 150/19 razlika 6.000,00 kg, 341/19 razlika 5.000,00 kg, 352/19 razlika 5.000,00 kg, 370/19 razlika 6.000,00 kg, 398/19 razlika 6.000,00 kg, 1087/19 razlika 5.000,00 kg, 1117/19 razlika 4.000,00 kg, 1139/19 razlika 5.000,00 kg, 1170/19 razlika 6.000,00 kg, 1202/19 razlika 4.000,00 kg, 1230/19 razlika 5.000,00 kg, 1264/19 razlika 5.000,00 kg, 1277/19 razlika 5.000,00 kg, 1291/19 razlika 5.000,00 kg, 1294/19 razlika 4.000,00 kg, 1315/19 razlika 6.000,00 kg, 1374/19 razlika 5.000,00 kg, 1404/19 razlika 4.000,00 kg, 1416/19 razlika 5.000,00 kg, 1512/19 razlika 5.000,00 kg, 1549/19 razlika 5.000,00 kg, 1559/19 razlika 5.000,00 kg, 1576/19 razlika 5.000,00 kg, 1697/19 razlika 5.000,00 kg, 1845/19 razlika 4.000,00 kg, 1898/19 razlika 5.000,00 kg, 1936/19 razlika 4.000,00 kg, 1996/19 razlika 5.000,00 kg, 2005/19 razlika 5.000,00 kg, 2207/19 razlika 5.000,00 kg, 2246/19 razlika 4.000,00 kg, 2285/19 razlika 6.000,00 kg, 2372/19 razlika 5.000,00 kg, 2421/19 razlika 4.000,00 kg, 2704/19 razlika 5.000,00 kg, 2736/19 razlika 5.000,00 kg, 2765/19 razlika 6.000,00 kg, 2857/19 razlika 5.000,00 kg, 2887/19 razlika 5.000,00 kg, 2895/19 razlika 6.000,00 kg, 2909/19 razlika 4.000,00 kg, 2919/19 razlika 5.000,00 kg, 2943/19 razlika 5.000,00 kg, 2994/19 razlika 5.000,00 kg, 3029/19 razlika 5.000,00 kg, 3037/19 razlika 6.000,00 kg, 3082/19 razlika 4.000,00 kg, 3091/19 razlika 4.000,00 kg, 3113/19 razlika 4.000,00 kg, 3205/19 razlika 6.000,00 kg, 3238/19 razlika 6.000,00 kg, 3330/19 razlika 4.000,00 kg, 3342/19 razlika 5.000,00 kg, 3445/19 razlika 5.000,00 kg, 3479/19 razlika 5.000,00 kg, 3488/19 razlika 5.000,00 kg, 3502/19 razlika 7.000,00 kg, 3647/19 razlika 6.000,00 kg, 3691/19 razlika 5.000,00 kg, 3725/19 razlika 4.000,00 kg, 4571/19 razlika 5.000,00 kg, 4761/19 razlika 6.000,00 kg, 4911/19 razlika 5.000,00 kg, 5079/19 razlika 5.000,00 kg, 5165/19 razlika 4.000,00 kg, 5389/19 razlika 5.000,00 kg, 5402/19 razlika 6.000,00 kg, 5551/19 razlika 4.000,00 kg, 5559/19 razlika 5.000,00 kg, 5724/19 razlika 5.000,00 kg, 5894/19 razlika 6.000,00 kg, 5930/19 razlika 6.000,00 kg, 5966/19 razlika 4.000,00 kg, 5997/19 razlika 5.000,00 kg, 6061/19 razlika 5.000,00 kg, 6100/19 razlika 5.000,00 kg, 6132/19 razlika 4.000,00 kg, 6213/19 razlika 4.000,00 kg, 6265/19 razlika 5.000,00 kg, 6303/19 razlika 4.000,00 kg, 6365/19 razlika 4.000,00 kg, 6425/19 razlika 5.000,00 kg, 6484/19 razlika 5.000,00 kg, 7442/19 razlika 6.000,00 kg, 7481/19 razlika 6.000,00 kg,  7531/19 razlika 5.000,00 kg, 7566/19 razlika 5.000,00 kg, 7636/19 razlika 5.000,00 kg, 7738/19 razlika 4.000,00 kg,  9/20 razlika 5.000,00 kg, 60/20 razlika 5.000,00 kg, 225/20 razlika 4.000,00 kg, 308/20 razlika 4.000,00 kg, 383/20 razlika 5.000,00 kg, 707/20 razlika 5.000,00 kg, 729/20 razlika 5.000,00 kg, 926/20 razlika 5.000,00 kg, 4928/20 razlika 4.000,00 kg, 5252/20 razlika 6.000,00 kg, 5604/20 razlika 5.000,00 kg, 6964/20 razlika 6.000,00 kg, 7699/20 razlika 6.000,00 kg, 8012/20 razlika 5.000,00 kg, 69/21 razlika 4.000,00 kg, 227/21 razlika 5.000,00 kg, 766/21 razlika 5.000,00 kg, 1445/21 razlika 5.000,00 kg, 1474/21 razlika 4.000,00 kg,  2856/21 razlika 5.000,00 kg, 4233/17 razlika 6.000,00 kg, 4742/17 razlika 5.000,00 kg, 4773/17 razlika 5.000,00 kg, 4859/17 razlika 4.000,00 kg, 4882/17 razlika 5.000,00 kg, 5221/17 razlika 4.000,00 kg, 6130/17 razlika 5.000,00 kg, 6385/17 razlika 6.000,00 kg, 6448/17 razlika 5.000,00 kg, 6593/17 razlika 5.000,00 kg, 6627/17 razlika 4.000,00 kg, 6898/17 razlika 5.000,00 kg, 6909/17 razlika 6.000,00 kg, 29/18 razlika 5.000,00 kg, 244/17 razlika 6.000,00 kg, 280/18 razlika 5.000,00 kg, 337/18 razlika 4.000,00 kg, 618/18 razlika 5.000,00 kg, 1219/20 razlika 5.000,00 kg, 1251/20 razlika 5.000,00 kg, 1847/20 razlika 4.000,00 kg, 2596/20 razlika 5.000,00 kg, 2731/20 razlika 4.000,00 kg, 3073/20 razlika 5.000,00 kg, 3770/20 razlika 5.000,00 kg, 3738/20 razlika 4.000,00 kg, 3691  razlika 4.000,00 kg, 1637  razlika 4.000,00 kg, 1921  razlika 5.000,00 kg, 3655  razlika 5.000,00 kg,   nakon čega ih je predavao u računovodstvo firme JP Eko-dep doo Bijeljina, kao ispravne i istinite knjigovodstvene isprave, radi fakturisanja tako umanjenih količina prema preduzeću DOO Dule trgotrans,  po kom osnovu je JP Eko-dep doo Bijeljina u vremenskom periodu od 2016.godine do septembra 2021.godine, fakturisalo 2.021.320,00 kg,  manje otpada, te tako prikazalo manje prihoda u iznosu od 76.521,37KM, te manje prikazalo  obaveza po osnovu PDV-a u iznosu od 13.008,63KM, kojom prilikom je DOO Dule trgotrans pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 89.530,00KM.

   

   -drugoosumnjičeni Duško Perić u svojstvu odgovornog lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske kao  direktor preduzeća DOO Dule Trgotrans, Dvorovi, Bijeljina, ujedno i vlasnik i ovlašteno lice za zastupanje i predstavljanje ovog pravnog lica sa sjedištem u  Dvorovima, po osnovu upisa u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini MBS: 1-3116, svjestan svojih obaveza iz člana 32. i člana 153. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske          ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), da kao zastupnik privrednog društva izvršava svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, te da je odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom,  u periodu od početka 2016. do septembra 2021. godine, u Bijeljini u namjeri da svom privrednom društvu, čije je odgovorno lice, pribavi protivpravnu imovinsku korist, koristeći  svoj položaj, prikrivao činjenice o stvarnom poslovanju, odnosno stvarnoj količini deponovanog otpada, na način da je od  vozača svog preduzeća DOO Dule Trgotrans koji su kamionima odvozili otpad na deponiju Eko-dep u mjestu Brijesnica, grad Bijeljina,  sukcesivno preuzimao istinite knjigovodstvene isprave-vagarske listove koji su se odnosili na pojedinačne odvage isporučenog otpada, a koje su  vozači njegovog preduzeća preuzimali od vagara JP Eko-dep doo Bijeljina, pri izlasku sa Deponije, pa umjesto da navedenu poslovnu dokumentaciju preda u računovodstvo, radi istinitog prikazivanja činjenica o isporučenom otpadu i visini obaveza koje iz toga proističu, iste bacao i uništavao, te potom  znajući da su neistinite, prihvatao umanjene fakturisane obaveze od strane JP Eko-dep Bijeljina, prema njegovom preduzeću, a na osnovu falsifikovanih odvaga          ( koje su prethodno taksativno nabrojane) koje je sačinjavao prvoosumnjičeni Mirko Stajić, na koji način je svom preduzeću DOO Dule Trgotrans, Dvorovi, Bijeljina pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 89.530,00KM.

   

  Dakle: kao saizvršioci, provoosumnjičeni kao odgovorno lice u pravnom licu, u namjeri da drugom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, sastavljanjem isprava neistinitog sadržaja, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja, a drugoosumnjičeni, kao odgovorno lice u pravnom licu u namjeri da svom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica neistinito prokazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja.

    

   

  2.   MIRKO STAJIĆ I DUŠKO SIMIĆ

       

   

  -         u stanju uračunljivosti, svjesni svog postupanja i posljedica koje su htjeli, zajedno, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, u svojstvu odgovornih  lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske i to:

   

  -       provoosumnjičeni Mirko Stajić, kao izvršni direktor za tehničke poslove, planiranje i investicije po osnovu Ugovora o menadžmentu broj07-23-63/17 od 10.08.2017.godine  i koordinatora za otpad u JP Eko-dep Bijeljina, po osnovu Ugovora o radu broj 01-988/08 od 20.10.2008.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisana  Pravilnikom o organizaciji preduzeća i sistematizaciji radnih mjesta sa opisom radnih mjesta u JP „Eko-dep“ doo Bijeljina poslova broj 07-22-49/17 od 12.06.2017.godine i to u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.1. izvršni direktor, između ostalog: da rukovodi službom, da rukovodi tehničko-tehnološkim procesom, vrši tehnički monitoring realizacije ugovorenih radova i parafira situacije za plaćanje izvršenih radova, te tačkom 2.2. koordinator za otpad, da između ostalog: organizuje i rukovodi procesom rada na Deponiji,

  a trećeosumnjičeni Duško Simić kao poslovođa na deponiji, po osnovu Ugovora o radu od 31.08.2018.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisane  Pravilnikom i to  u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.8. – poslovođa na deponiji, da između ostalog:  vrši kontrolu utroška goriva radnih mašina, iskoristili svoj položaj, da kao ovlaštena lica u skladu sa članom 6. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja goriva JP Eko-dep doo Bijeljina broj 07-22-53/17 od 12.06.2017.godine ( u daljem tekstu Pravilnik) obavljaju poslove u vezi nabavke, tankiranja i točenja goriva za preduzeće, svjesno kršili odredbe člana 4. Pravilnika, kojim je regulisano da zaposleni mogu koristiti gorivo za pogon službenih vozila i mašina samo za obavljanje registrovanih djelatnosti i druge potrebe preduzeća, tako što su od dobavljača DOO Monako Bijeljina, u Bijeljini  u vremenskom periodu od 01.01.2019.godine do 25.10.2021.godine, preuzeli i potpisali prijem goriva u kanisterima, navodno za potrebe JP Eko-dep Bijeljina od 24.879,91l,  i to provoosumnjičeni preuzeo 21.640,62l, a trećeosumnjičeni preuzeo 3.239,29l, ukupne vrijednosti 40.834,47 KM bez PDV-a, koje gorivo nisu predali na korištenje u preduzeće, a što su potvrdili radnici-vozači na radnim mašinama, a potom da bi prikrili svoje nezakonito postupanje, trećeoosumnjičeni sačinjavao dokumente-primke, da je navedeno gorivo zaprimio, da bi potom sačinjavao lažne dokumente-izdatnice lažirajući na istim da se dizel gorivo toči u radne mašine preduzeća buldozer, rovokopač, skip, kompaktor i traktor falsifikujući potpise radnika svog preduzeća rukovaoce mašina P. S., S.J., V. Ž., L. A.  i pomoćnog radnika M. S. da su gorivo od njega navodno preuzeli, i to: - vozač P. S. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 8,7, 38, 33 , 27, 52 ,44, 70, 68, 93, 111, 130, 121, 158, 180, 159, 200, 235, 229, 227, 264, 256, 270, 305, 303, 290, 326, 316, 308, 343, 334, 370, 366, 359, 381, 372, 389, 398, 413, 404, 433, 422; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 12, 21, 29, 47, 56, 66, 89, 105, 109, 135, 152, 165, 160, 178, 175, 194, 193, 202, 223, 240, 251, 283,306, 300, 312; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 210, 198, 195, 186, 183, 175, 158, 95 103, 91, 68, 62, 34, 31, 13, 11, 12; - vozač Savić Joviša da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 23, 34, 40, 51, 60, 55, 91, 100, 99, 128, 138, 132, 153, 144, 165, 194, 196, 246, 254, 266, 284, 279, 346, 429; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 5, 8, 14, 32, 44, 40, 68, 101, 115, 142, 136, 177, 189, 187, 222, 235, 263, 253, 294, 289, 310; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 209, 155, 154, 150, 138, 127, 124, 121, 102, 87, 73, 56, 38, 33, 30 6, 16; - vozač M. S. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 65, 98, 283, 387; i - vozač V. Ž. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj:107, 147, 215, 262, 434; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj:23, 46, 148, 143, 200, 243, 272, 287, 303; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 236, 217, 215, 199, 166, 133, 119, 104, 52; da bi potom provoosumnjičeni, kako bi prikrio navedene postupke, sačinjavao mjesečne izvještaje o utrošku goriva za  period od 01.01.2019.godine do 25.10.2021.godine, kojom prilikom je neistinito ukalkulisao da je preuzeto gorivo u kanisterima, navodno potrošeno u procesu rada radnih mašina na Deponiji preduzeća JP Eko-dep doo Bijeljina, uvećavajući navodnu potrošnju po radnom satu mašine, na koji način su  pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 40.834,47 KM (provoosumnjičeni pribavio imovinsku korist u iznosu od 35.517,95KM, a trećeosumnjičeni pribavio imovinsku korist u iznosu od 5.316,52 KM), a  na štetu JP Eko-dep doo Bijeljina u istom iznosu, jer je preuzeto gorivo plaćeno dobavljaču DOO Monako Bijeljina,

    

  Dakle: kao saizvršioci, provoosumnjičeni kao odgovorno lice iskorištavanjem svog položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist koji prelazi iznos od 10.000KM, a trećeosumnjičeni kao odgovorno lice iskorištavanjem svog položaja kao odgovorno lice pribavio sebi  protivpravnu imovinsku korist.

   

  Čime bi,

   

  -        provosumnjičeni Mirko Stajić počinio krivično djelo – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37.  Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom -  Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37.Krivičnog zakonika Republike Srpske;

  -        drugoosumnjičeni Duško Perić počinio krivično djelo – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37.  Krivičnog zakonika Republike Srpske,

  -         trećeosumnjičeni Duško Simić počinio krivično djelo-  Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

   Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “

  Prikazana vijest je na:
  54 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0030326 21 protiv Mirko Stajić, Duško Perić i Duško Simić

  20.10.2022.

  Sudija za prethodnog saslušanja Osnovnog suda u Bijeljini, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih: 1. Stajić Mirka,  zbog krivičnog djela – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom - Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, 2. Perić Duška zv. »Dule«, , zbog krivičnog djela - Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i 3. Simić Duška, zbog krivičnog djela – Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, br. 64/17), - dana 28.07.2022. Potvrđuje u potpunosti optužnicu T14 0 KTPO 0030326 21 od 15.07.2022. godine Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini


  O P T U Ž N I C A

   Protiv:

   

  1.     MIRKO STAJIĆ, sin Milana i majke Đuje, dj. Đokić rođen 23.03.1973. godine, u Bijeljini, gdje je i nastanjen u Bijeljini

  2.     DUŠKO PERIĆ zvani Dule, sin Dragoljuba i majke Dobrinke, rođen 12.02.1974.godine u Bijeljini, nastanjen  u Dvorovima, grad Bijeljina, 

  3.     DUŠKO SIMIĆ sin Milovana i majke Petre, rođen 08.09.1968.godine u Bijeljini, gdje je i nastanjen

   

  Zbog  osnovane sumnje da su:

   

  1.     MIRKO STAJIĆ I DUŠKO PERIĆ

   

   

  -        u stanju uračunljivosti, svjesni svog postupanja i posljedica koje su htjeli, zajedno u namjeri da preduzeću DOO Dule Trgotrans  pribave protivpravnu imovinsku korist, na štetu JP Eko-dep doo Bijeljina, po osnovu ugovora o pružanju usluga za prijem i deponovanje komunalnog otpada na  regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ broj 01-98/14 od 28.01.2014.godine, 01-359/17 od 31.03.2017.godine i 01-213/19 od 12.02.2019.godine,  lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, kao i neistinitim prikazivanjem stanja i rezultata poslovanja u vidu umanjenja količine dovezenog otpada na deponiju JP Eko-dep Bijeljina, a time i  manjih obaveza na ime plaćanja usluga deponovanja otpada prema navedenom preduzeću, na način da je;

   

  prvoosumnjičeni Mirko Stajić u vremenskom periodu od početka 2016.godine do septembra 2021. godine u Bijeljini u svojstvu odgovornog lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kao izvršni direktor za tehničke poslove, planiranje i investicije po osnovu Ugovora o menadžmentu broj07-23-63/17 od 10.08.2017.godine  i koordinatora za otpad u JP Eko-dep Bijeljina, po osnovu Ugovora o radu broj 01-988/08 od 20.10.2008.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisane  Pravilnikom o organizaciji preduzeća i sistematizaciji radnih mjesta sa opisom radnih mjesta u JP „Eko-dep“ doo Bijeljina broj 07-22-49/17 od 12.06.2017.godine i to  u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.1. izvršni direktor, da između ostalog: rukovodi službom, da rukovodi tehničko-tehnološkim procesom, vrši tehnički monitoring realizacije ugovorenih radova i parafira situacije za plaćanje izvršenih radova, kontroliše izvještaj o radu Deponije i isti ovjerava, te tačkom 2.2. koordinator za otpad, da između ostalog: organizuje i rukovodi procesom rada na Deponiji, izvještava dnevno i mjesečno o primljenim količinama otpada na deponiji, u namjeri da privrednom društvu DOO Dule Trgotrans  Dvorovi, Bijeljina pribavi protivpravnu imovinsku korist, koristeći  svoj položaj, lažno prikazivao  i prikrivao činjenice o stvarnom poslovanju, odnosno ostvarenoj usluzi deponovanja otpada JP „Eko-dep“ doo Bijeljina prema DOO Dule Trgotrans  Dvorovi, Bijeljina, na način da je od radnika JP Eko-dep Bijeljina koji su radili na teretnoj vagi, na ulazu u deponiju preduzeća JP Eko-dep Bijeljina u mjestu Brijesnica, grad Bijeljina  sukcesivno i svakodnevno preuzimao po jedan primjerak od više sačinjenih vagarskih listova koje su vagari sačinjavali prilikom rada na vagi,  a koji su se odnosili na pojedinačne odvage ukupne mase za kamione DOO Dule Trgotrans koji su dovozili otpad na Deponiju, pa umjesto da navedene dokumente ( pojedničane odvage sa istinitim sadržajem) preda u računovodstvo, iste uništavao, da bi potom kao „super user“ odnosno jedini i posebni korisnik, koristeći pristupnu lozinku za softverski program za vaganje na deponiji, za koju je bio jedini faktički ovlašten od strane direktora preduzeća,  krivotvorio  knjigovodstvene isprave – sačinjavajući vagarske listove sa lažnim sadržajem, tako što je  unosio lažne podatke o težini preuzetog otpada koje je dovezla firma DOO Dule trgotrans, umanjujući evidentiranu težinu dovezenog otpada, umanjujući na taj način i obračunati iznos vrijednosti deponovanog otpada sa PDV-om i bez PDV-a,  nakon čega ih je štampao, te tako sačinjenu lažnu poslovnu dokumentaciju (izmjenjene vagarske listove sa umanjenom težinom dovezenog otpada i umanjenim obračunatim novčanim iznosom) i nesitinitim potpisima vagara i vozača i to na odvagama broj: 2000/16 umanjujući količinu u odnosu na istinitu odvagu od 4.000,00 kg, na odvagi broj 2029/16 umanjena razlika 4.000,00 kg, na odvagi broj 2119/16 umanjena razlika 6.000,00 kg, 2156 umanjena razlika ( u daljem tekstu razlika) 6.000,00 kg, 2272/16 razlika 5.000,00 kg, 2502/16 razlika 5.000,00 kg, 2804/16  razlika 5.000,00 kg, 2812/16 razlika 4.000,00 kg, 2843/16 razlika 5.000,00 kg, 2896/16 razlika 6.000,00 kg, 2945/16 razlika 5.000,00 kg, 2996/16 razlika 5.000,00 kg, 3535/16 razlika 5.000,00 kg, 3032/16 razlika 4.000,00 kg, 3066/16 razlika 3.000,00 kg, 3081/16 razlika 5.000,00 kg, 3230/16 razlika 4.000,00 kg, 3149/16 razlika 4.000,00 kg, 3488/16 razlika 4.000,00 kg, 3548/16 razlika 4.000,00 kg, 3579/16 razlika 4.000,00 kg, 3598/16 razlika 4.000,00 kg, 3614/16 razlika 5.000,00 kg, 3655/16 razlika 6.000,00 kg, 3653/16 razlika 3.000,00 kg, 3688/16 razlika 4.000,00 kg, 3738/16 razlika 4.000,00 kg, 3745/16 razlika 6.000,00 kg, 3808/16 razlika 4.000,00 kg, 3988/16 razlika 5.000,00 kg, 4903/16 razlika 4.000,00 kg, 5006/16 razlika 6.000,00 kg, 5033/16 razlika 5.000,00 kg, 5144/16 razlika 5.000,00 kg, 5232/16 razlika 5.000,00 kg, 5246/16 razlika 4.000,00 kg , 5370/16 razlika 5.000,00 kg, 5507/16 razlika 6.000,00 kg, 6839/16 razlika 6.000,00 kg, 594/17 razlika 6.000,00 kg, 628/17 razlika 6.000,00 kg, 636/17 razlika 5.000,00 kg, 718/17 razlika 5.000,00 kg, 732/17 razlika 5.000,00 kg, 765/17 razlika 6.000,00 kg, 766/17 razlika 4.000,00 kg, 849/17 razlika 5.000,00 kg, 886/17 razlika 4.000,00 kg, 889/17 razlika 5.000,00 kg, 933/17 razlika 5.000,00 kg, 958/17 razlika 4.000,00 kg, 978/17 razlika 5.000,00 kg, 991/17 razlika 4.000,00 kg, 1053/17 razlika 5.000,00 kg, 1109/17 razlika 4.000,00 kg, 1124/17 razlika 5.000,00 kg, 1168/17 razlika 6.000,00 kg, 1218/17 razlika 4.000,00 kg, 1244/17 razlika 4.000,00 kg, 1257/17 razlika 5.000,00 kg, 1288/17 razlika 6.000,00 kg, 1319/17 razlika 4.000,00 kg, 1347/17 razlika 56.000,00 kg, 1377/17 razlika 4.000,00 kg, 1387/17 razlika 6.000,00 kg, 1427/17 razlika 3.000,00 kg, 1436/17 razlika 5.000,00 kg, 1510/17 razlika 5.000,00 kg, 1531/17 razlika 5.000,00 kg, 1542/17 razlika 5.000,00 kg, 1624/17 razlika 5.000,00 kg, 1655/17 razlika 4.000,00 kg, 1664/17 razlika 4.000,00 kg, 1706/17 razlika 6.000,00 kg, 1710/17 razlika 4.000,00 kg,1787/17 razlika 4.000,00 kg, 1842/17 razlika 4.000,00 kg, 1846/17 razlika 6.000,00 kg, 1872/17 razlika 4.000,00 kg, 1920/17 razlika 6.000,00 kg, 1995/17 razlika 5.000,00 kg, 2018/17 razlika 4.000,00 kg, 2052/17 razlika 4.000,00 kg, 2064/17 razlika 5.000,00 kg, 2102/17 razlika 5.000,00 kg, 2115/17 razlika 4.000,00 kg, 2164/17 razlika 5.000,00 kg, 2189/17 razlika 4.000,00 kg, 2203/17 razlika 5.000,00 kg, 2213/17 razlika 4.000,00 kg, 2239/17 razlika 6.000,00 kg, 2367/17 razlika 5.000,00 kg, 2422/17 razlika 4.000,00 kg, 2453/17 razlika 4.000,00 kg, 2548/17 razlika 5.000,00 kg, 2470/17 razlika 5.000,00 kg, 2502/17 razlika 6.000,00 kg, 2521/17 razlika 4.000,00 kg, 2551/17 razlika 5.000,00 kg, 2593/17 razlika 5.000,00 kg, 2661/17 razlika 4.000,00 kg, 2686/17 razlika 5.000,00 kg, 2768/17 razlika 5.000,00 kg, 2850/17 razlika 4.000,00 kg, 2863/17 razlika 5.000,00 kg, 2883/17 razlika 6.000,00 kg, 2913/17 razlika 2.000,00 kg, 2903/17 razlika 3.000,00 kg, 2997/17 razlika 5.000,00 kg, 3043/17 razlika 5.000,00 kg, 3064/17 razlika 4.000,00 kg, 3130/17 razlika 4.000,00 kg, 3142/17 razlika 5.000,00 kg, 3159/17 razlika 5.000,00 kg, 3181/17 razlika 5.000,00 kg, 3215/17 razlika 4.000,00 kg, 3235/17 razlika 5.000,00 kg,3274/17 razlika 4.000,00 kg, 3413/17 razlika 4.000,00 kg, 3457/17 razlika 6.000,00 kg, 3547/17 razlika 6.000,00 kg, 3557/17 razlika 5.000,00 kg, 3626/17 razlika 4.000,00 kg, 3686/17 razlika 5.000,00 kg, 3697/17 razlika 4.000,00 kg, 3711/17 razlika 5.000,00 kg, 4262/17 razlika 4.000,00 kg, 4276/17 razlika 6.000,00 kg, 4295/17 razlika 5.000,00 kg, 4328/17 razlika 5.000,00 kg, 4389/17 razlika 5.000,00 kg, 4827/17 razlika 5.000,00 kg, 4868/17 razlika 6.000,00 kg, 4972/17 razlika 4.000,00 kg, 5008/17 razlika 6.000,00 kg, 5052/17 razlika 6.000,00 kg, 5147/17 razlika 6.000,00 kg, 5191/17 razlika 5.000,00 kg, 5286/17 razlika 6.000,00 kg, 5448/17 razlika 4.000,00 kg, 5459/17 razlika 5.000,00 kg, 5549/17 razlika 5.000,00 kg, 5582/17 razlika 5.000,00 kg, 5596/17 razlika 4.000,00 kg, 5614/17 razlika 5.000,00 kg, 5797/17 razlika 4.000,00 kg, 5798/17 razlika 4.000,00 kg, 5900/17 razlika 4.000,00 kg, 6029/17 razlika 4.000,00 kg, 6048/17 razlika 4.000,00 kg, 6188/17 razlika 5.000,00 kg, 6196/17 razlika 5.000,00 kg, 6241/17 razlika 6.000,00 kg, 6649/17 razlika 5.000,00 kg, 6675/17 razlika 6.000,00 kg, 6706/17 razlika 4.000,00 kg, 6736/17 razlika 5.000,00 kg, 6764/17 razlika 5.000,00 kg, 6771/17 razlika 5.000,00 kg, 6786/17 razlika 4.000,00 kg, 6815/17 razlika 5.000,00 kg, 6868/17 razlika 5.000,00 kg, 6955/17 razlika 6.000,00 kg, 7007/17 razlika 5.000,00 kg, 7032/17 razlika 4.000,00 kg, 7041/17 razlika 5.000,00 kg, 7116/17 razlika 4.000,00 kg, 3/18 razlika 5.000,00 kg, 62/18 razlika 6.000,00 kg, 88/17 razlika 5.000,00 kg, 113/17 razlika 4.000,00 kg, 117/18 razlika 3.000,00 kg, 163/18 razlika 6.000,00 kg, 389/18 razlika 5.000,00 kg, 400/18 razlika 6.000,00 kg, 427/18 razlika 4.000,00 kg, 450/18 razlika 4.000,00 kg, 483/18 razlika 4.000,00 kg, 489/18 razlika 4.000,00 kg, 501/18 razlika 4.000,00 kg, 526/18 razlika 6.000,00 kg, 612/18 razlika 4.000,00 kg, 629/18 razlika 5.000,00 kg, 702/18 razlika 4.000,00 kg, 730/18 razlika 5.000,00 kg, 836/18 razlika 4.000,00 kg, 843/18 razlika 6.000,00 kg, 938/18 razlika 4.000,00 kg, 958/18 razlika 4.000,00 kg, 1041/18 razlika 5.000,00 kg, 1054/18 razlika 5.000,00 kg, 1153/18 razlika 4.000,00 kg, 1166/18 razlika 6.000,00 kg, 1182/18 razlika 5.000,00 kg, 1210/18 razlika 6.000,00 kg, 1289/18 razlika 4.000,00 kg, 1441/18 razlika 5.000,00 kg, 1469/18 razlika 4.000,00 kg, 1495/18 razlika 5.000,00 kg, 1525/18 razlika 5.000,00 kg, 1536/18 razlika 4.000,00 kg, 1578/18 razlika 7.000,00 kg, 1601/18 razlika 6.000,00 kg, 1635/18 razlika 6.000,00 kg, 1658/18 razlika 5.000,00 kg, 1666/18 razlika 5.000,00 kg, 1703/18 razlika 5.000,00 kg, 1792/18 razlika 4.000,00 kg, 1800/18 razlika 4.000,00 kg, 1910/18 razlika 6.000,00 kg, 1950/18 razlika 5.000,00 kg, 1992/18 razlika 5.000,00 kg, 2097/18 razlika 5.000,00 kg, 2106/18 razlika 5.000,00 kg, 2153/18 razlika 5.000,00 kg, 2151/18 razlika 4.000,00 kg, 2315/18 razlika 4.000,00 kg, 2370/18 razlika 4.000,00 kg, 2380/18 razlika 5.000,00 kg, 2471/18 razlika 6.000,00 kg, 2502/18 razlika 4.000,00 kg, 2509/18 razlika 5.000,00 kg, 2551/18 razlika 5.000,00 kg, 2555/18 razlika 4.000,00 kg, 2587/18 razlika 5.000,00 kg, 2864/18 razlika 5.000,00 kg, 2893/18 razlika 5.000,00 kg, 2899/18 razlika 5.000,00 kg, 2990/18 razlika 4.000,00 kg, 3022/18 razlika 5.000,00 kg, 3028/18 razlika 5.000,00 kg, 3178/18 razlika 4.000,00 kg, 3300/18 razlika 5.000,00 kg, 3315/18 razlika 5.000,00 kg, 3337/18 razlika 4.000,00 kg, 3362/18 razlika 4.000,00 kg, 3412/18 razlika 4.000,00 kg, 3459/18 razlika 5.000,00 kg, 3509/18 razlika 5.000,00 kg, 3543/18 razlika 5.000,00 kg, 3585/18 razlika 5.000,00 kg, 3618/18 razlika 5.000,00 kg, 3682/18 razlika 5.000,00 kg, 3862/18 razlika 5.000,00 kg, 3957/18 razlika 4.000,00 kg, 3964/18 razlika 6.000,00 kg, 4011/18 razlika 6.000,00 kg, 4035/18 razlika 4.000,00 kg, 4070/18 razlika 6.000,00 kg, 4103/18 razlika 5.000,00 kg 4114/18 razlika 5.000,00 kg, 4227/18 razlika 6.000,00 kg, 4256/18 razlika 5.000,00 kg, 4263/18 razlika 5.000,00 kg, 4286/18 razlika 5.000,00 kg, 4313/18 razlika 5.000,00 kg, 4333/18 razlika 5.000,00 kg, 4363/18 razlika 5.000,00 kg, 4419/18 razlika 4.000,00 kg, 4452/18 razlika 5.000,00 kg, 4508/18 razlika 5.000,00 kg, 4535/18 razlika 5.000,00 kg, 4542/18 razlika 5.000,00 kg, 4558/18 razlika 5.000,00 kg, 4996/18 razlika 6.000,00 kg 5259/18 razlika 4.000,00 kg, 5296/18 razlika 5.000,00 kg, 5349/18 razlika 5.000,00 kg, 5349/18 razlika 5.000,00 kg,  5382/18 razlika 4.000,00 kg, 5537/18 razlika 4.000,00 kg, 5546/18 razlika 5.000,00 kg, 5557/18 razlika 5.000,00 kg, 5584/18 razlika 5.000,00 kg, 5616/18 razlika 5.000,00 kg, 5681/18 razlika 4.000,00 kg, 5704/18 razlika 5.000,00 kg, 5735/18 razlika 5.000,00 kg, 6140/18 razlika 5.000,00 kg, 6182/18 razlika 6.000,00 kg, 6254/18 razlika 4.000,00 kg, 6267/18 razlika 6.000,00 kg, 6782/18 razlika 6.000,00 kg, 6823/18 razlika 5.000,00 kg, 6846/18 razlika 4.000,00 kg, 6872/18 razlika 5.000,00 kg, 6910/18 razlika 5.000,00 kg, 6917/18 razlika 6.000,00 kg, 12/19 razlika 6.000,00 kg, 35/19 razlika 5.000,00 kg, 53/19 razlika 4.000,00 kg, 74/19 razlika 6.000,00 kg, 91/19 razlika 4.000,00 kg, 100/19 razlika 5.000,00 kg, 150/19 razlika 6.000,00 kg, 341/19 razlika 5.000,00 kg, 352/19 razlika 5.000,00 kg, 370/19 razlika 6.000,00 kg, 398/19 razlika 6.000,00 kg, 1087/19 razlika 5.000,00 kg, 1117/19 razlika 4.000,00 kg, 1139/19 razlika 5.000,00 kg, 1170/19 razlika 6.000,00 kg, 1202/19 razlika 4.000,00 kg, 1230/19 razlika 5.000,00 kg, 1264/19 razlika 5.000,00 kg, 1277/19 razlika 5.000,00 kg, 1291/19 razlika 5.000,00 kg, 1294/19 razlika 4.000,00 kg, 1315/19 razlika 6.000,00 kg, 1374/19 razlika 5.000,00 kg, 1404/19 razlika 4.000,00 kg, 1416/19 razlika 5.000,00 kg, 1512/19 razlika 5.000,00 kg, 1549/19 razlika 5.000,00 kg, 1559/19 razlika 5.000,00 kg, 1576/19 razlika 5.000,00 kg, 1697/19 razlika 5.000,00 kg, 1845/19 razlika 4.000,00 kg, 1898/19 razlika 5.000,00 kg, 1936/19 razlika 4.000,00 kg, 1996/19 razlika 5.000,00 kg, 2005/19 razlika 5.000,00 kg, 2207/19 razlika 5.000,00 kg, 2246/19 razlika 4.000,00 kg, 2285/19 razlika 6.000,00 kg, 2372/19 razlika 5.000,00 kg, 2421/19 razlika 4.000,00 kg, 2704/19 razlika 5.000,00 kg, 2736/19 razlika 5.000,00 kg, 2765/19 razlika 6.000,00 kg, 2857/19 razlika 5.000,00 kg, 2887/19 razlika 5.000,00 kg, 2895/19 razlika 6.000,00 kg, 2909/19 razlika 4.000,00 kg, 2919/19 razlika 5.000,00 kg, 2943/19 razlika 5.000,00 kg, 2994/19 razlika 5.000,00 kg, 3029/19 razlika 5.000,00 kg, 3037/19 razlika 6.000,00 kg, 3082/19 razlika 4.000,00 kg, 3091/19 razlika 4.000,00 kg, 3113/19 razlika 4.000,00 kg, 3205/19 razlika 6.000,00 kg, 3238/19 razlika 6.000,00 kg, 3330/19 razlika 4.000,00 kg, 3342/19 razlika 5.000,00 kg, 3445/19 razlika 5.000,00 kg, 3479/19 razlika 5.000,00 kg, 3488/19 razlika 5.000,00 kg, 3502/19 razlika 7.000,00 kg, 3647/19 razlika 6.000,00 kg, 3691/19 razlika 5.000,00 kg, 3725/19 razlika 4.000,00 kg, 4571/19 razlika 5.000,00 kg, 4761/19 razlika 6.000,00 kg, 4911/19 razlika 5.000,00 kg, 5079/19 razlika 5.000,00 kg, 5165/19 razlika 4.000,00 kg, 5389/19 razlika 5.000,00 kg, 5402/19 razlika 6.000,00 kg, 5551/19 razlika 4.000,00 kg, 5559/19 razlika 5.000,00 kg, 5724/19 razlika 5.000,00 kg, 5894/19 razlika 6.000,00 kg, 5930/19 razlika 6.000,00 kg, 5966/19 razlika 4.000,00 kg, 5997/19 razlika 5.000,00 kg, 6061/19 razlika 5.000,00 kg, 6100/19 razlika 5.000,00 kg, 6132/19 razlika 4.000,00 kg, 6213/19 razlika 4.000,00 kg, 6265/19 razlika 5.000,00 kg, 6303/19 razlika 4.000,00 kg, 6365/19 razlika 4.000,00 kg, 6425/19 razlika 5.000,00 kg, 6484/19 razlika 5.000,00 kg, 7442/19 razlika 6.000,00 kg, 7481/19 razlika 6.000,00 kg,  7531/19 razlika 5.000,00 kg, 7566/19 razlika 5.000,00 kg, 7636/19 razlika 5.000,00 kg, 7738/19 razlika 4.000,00 kg,  9/20 razlika 5.000,00 kg, 60/20 razlika 5.000,00 kg, 225/20 razlika 4.000,00 kg, 308/20 razlika 4.000,00 kg, 383/20 razlika 5.000,00 kg, 707/20 razlika 5.000,00 kg, 729/20 razlika 5.000,00 kg, 926/20 razlika 5.000,00 kg, 4928/20 razlika 4.000,00 kg, 5252/20 razlika 6.000,00 kg, 5604/20 razlika 5.000,00 kg, 6964/20 razlika 6.000,00 kg, 7699/20 razlika 6.000,00 kg, 8012/20 razlika 5.000,00 kg, 69/21 razlika 4.000,00 kg, 227/21 razlika 5.000,00 kg, 766/21 razlika 5.000,00 kg, 1445/21 razlika 5.000,00 kg, 1474/21 razlika 4.000,00 kg,  2856/21 razlika 5.000,00 kg, 4233/17 razlika 6.000,00 kg, 4742/17 razlika 5.000,00 kg, 4773/17 razlika 5.000,00 kg, 4859/17 razlika 4.000,00 kg, 4882/17 razlika 5.000,00 kg, 5221/17 razlika 4.000,00 kg, 6130/17 razlika 5.000,00 kg, 6385/17 razlika 6.000,00 kg, 6448/17 razlika 5.000,00 kg, 6593/17 razlika 5.000,00 kg, 6627/17 razlika 4.000,00 kg, 6898/17 razlika 5.000,00 kg, 6909/17 razlika 6.000,00 kg, 29/18 razlika 5.000,00 kg, 244/17 razlika 6.000,00 kg, 280/18 razlika 5.000,00 kg, 337/18 razlika 4.000,00 kg, 618/18 razlika 5.000,00 kg, 1219/20 razlika 5.000,00 kg, 1251/20 razlika 5.000,00 kg, 1847/20 razlika 4.000,00 kg, 2596/20 razlika 5.000,00 kg, 2731/20 razlika 4.000,00 kg, 3073/20 razlika 5.000,00 kg, 3770/20 razlika 5.000,00 kg, 3738/20 razlika 4.000,00 kg, 3691  razlika 4.000,00 kg, 1637  razlika 4.000,00 kg, 1921  razlika 5.000,00 kg, 3655  razlika 5.000,00 kg,   nakon čega ih je predavao u računovodstvo firme JP Eko-dep doo Bijeljina, kao ispravne i istinite knjigovodstvene isprave, radi fakturisanja tako umanjenih količina prema preduzeću DOO Dule trgotrans,  po kom osnovu je JP Eko-dep doo Bijeljina u vremenskom periodu od 2016.godine do septembra 2021.godine, fakturisalo 2.021.320,00 kg,  manje otpada, te tako prikazalo manje prihoda u iznosu od 76.521,37KM, te manje prikazalo  obaveza po osnovu PDV-a u iznosu od 13.008,63KM, kojom prilikom je DOO Dule trgotrans pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 89.530,00KM.

   

   -drugoosumnjičeni Duško Perić u svojstvu odgovornog lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske kao  direktor preduzeća DOO Dule Trgotrans, Dvorovi, Bijeljina, ujedno i vlasnik i ovlašteno lice za zastupanje i predstavljanje ovog pravnog lica sa sjedištem u  Dvorovima, po osnovu upisa u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini MBS: 1-3116, svjestan svojih obaveza iz člana 32. i člana 153. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske          ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), da kao zastupnik privrednog društva izvršava svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, te da je odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom,  u periodu od početka 2016. do septembra 2021. godine, u Bijeljini u namjeri da svom privrednom društvu, čije je odgovorno lice, pribavi protivpravnu imovinsku korist, koristeći  svoj položaj, prikrivao činjenice o stvarnom poslovanju, odnosno stvarnoj količini deponovanog otpada, na način da je od  vozača svog preduzeća DOO Dule Trgotrans koji su kamionima odvozili otpad na deponiju Eko-dep u mjestu Brijesnica, grad Bijeljina,  sukcesivno preuzimao istinite knjigovodstvene isprave-vagarske listove koji su se odnosili na pojedinačne odvage isporučenog otpada, a koje su  vozači njegovog preduzeća preuzimali od vagara JP Eko-dep doo Bijeljina, pri izlasku sa Deponije, pa umjesto da navedenu poslovnu dokumentaciju preda u računovodstvo, radi istinitog prikazivanja činjenica o isporučenom otpadu i visini obaveza koje iz toga proističu, iste bacao i uništavao, te potom  znajući da su neistinite, prihvatao umanjene fakturisane obaveze od strane JP Eko-dep Bijeljina, prema njegovom preduzeću, a na osnovu falsifikovanih odvaga          ( koje su prethodno taksativno nabrojane) koje je sačinjavao prvoosumnjičeni Mirko Stajić, na koji način je svom preduzeću DOO Dule Trgotrans, Dvorovi, Bijeljina pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 89.530,00KM.

   

  Dakle: kao saizvršioci, provoosumnjičeni kao odgovorno lice u pravnom licu, u namjeri da drugom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, sastavljanjem isprava neistinitog sadržaja, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja, a drugoosumnjičeni, kao odgovorno lice u pravnom licu u namjeri da svom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica neistinito prokazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja.

    

   

  2.   MIRKO STAJIĆ I DUŠKO SIMIĆ

       

   

  -         u stanju uračunljivosti, svjesni svog postupanja i posljedica koje su htjeli, zajedno, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, u svojstvu odgovornih  lica u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske i to:

   

  -       provoosumnjičeni Mirko Stajić, kao izvršni direktor za tehničke poslove, planiranje i investicije po osnovu Ugovora o menadžmentu broj07-23-63/17 od 10.08.2017.godine  i koordinatora za otpad u JP Eko-dep Bijeljina, po osnovu Ugovora o radu broj 01-988/08 od 20.10.2008.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisana  Pravilnikom o organizaciji preduzeća i sistematizaciji radnih mjesta sa opisom radnih mjesta u JP „Eko-dep“ doo Bijeljina poslova broj 07-22-49/17 od 12.06.2017.godine i to u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.1. izvršni direktor, između ostalog: da rukovodi službom, da rukovodi tehničko-tehnološkim procesom, vrši tehnički monitoring realizacije ugovorenih radova i parafira situacije za plaćanje izvršenih radova, te tačkom 2.2. koordinator za otpad, da između ostalog: organizuje i rukovodi procesom rada na Deponiji,

  a trećeosumnjičeni Duško Simić kao poslovođa na deponiji, po osnovu Ugovora o radu od 31.08.2018.godine čije obaveze i ovlaštenja su propisane  Pravilnikom i to  u odjeljku Služba za tehničke poslove, planiranje i investicije, tačka 2.8. – poslovođa na deponiji, da između ostalog:  vrši kontrolu utroška goriva radnih mašina, iskoristili svoj položaj, da kao ovlaštena lica u skladu sa članom 6. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja goriva JP Eko-dep doo Bijeljina broj 07-22-53/17 od 12.06.2017.godine ( u daljem tekstu Pravilnik) obavljaju poslove u vezi nabavke, tankiranja i točenja goriva za preduzeće, svjesno kršili odredbe člana 4. Pravilnika, kojim je regulisano da zaposleni mogu koristiti gorivo za pogon službenih vozila i mašina samo za obavljanje registrovanih djelatnosti i druge potrebe preduzeća, tako što su od dobavljača DOO Monako Bijeljina, u Bijeljini  u vremenskom periodu od 01.01.2019.godine do 25.10.2021.godine, preuzeli i potpisali prijem goriva u kanisterima, navodno za potrebe JP Eko-dep Bijeljina od 24.879,91l,  i to provoosumnjičeni preuzeo 21.640,62l, a trećeosumnjičeni preuzeo 3.239,29l, ukupne vrijednosti 40.834,47 KM bez PDV-a, koje gorivo nisu predali na korištenje u preduzeće, a što su potvrdili radnici-vozači na radnim mašinama, a potom da bi prikrili svoje nezakonito postupanje, trećeoosumnjičeni sačinjavao dokumente-primke, da je navedeno gorivo zaprimio, da bi potom sačinjavao lažne dokumente-izdatnice lažirajući na istim da se dizel gorivo toči u radne mašine preduzeća buldozer, rovokopač, skip, kompaktor i traktor falsifikujući potpise radnika svog preduzeća rukovaoce mašina P. S., S.J., V. Ž., L. A.  i pomoćnog radnika M. S. da su gorivo od njega navodno preuzeli, i to: - vozač P. S. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 8,7, 38, 33 , 27, 52 ,44, 70, 68, 93, 111, 130, 121, 158, 180, 159, 200, 235, 229, 227, 264, 256, 270, 305, 303, 290, 326, 316, 308, 343, 334, 370, 366, 359, 381, 372, 389, 398, 413, 404, 433, 422; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 12, 21, 29, 47, 56, 66, 89, 105, 109, 135, 152, 165, 160, 178, 175, 194, 193, 202, 223, 240, 251, 283,306, 300, 312; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 210, 198, 195, 186, 183, 175, 158, 95 103, 91, 68, 62, 34, 31, 13, 11, 12; - vozač Savić Joviša da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 23, 34, 40, 51, 60, 55, 91, 100, 99, 128, 138, 132, 153, 144, 165, 194, 196, 246, 254, 266, 284, 279, 346, 429; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 5, 8, 14, 32, 44, 40, 68, 101, 115, 142, 136, 177, 189, 187, 222, 235, 263, 253, 294, 289, 310; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 209, 155, 154, 150, 138, 127, 124, 121, 102, 87, 73, 56, 38, 33, 30 6, 16; - vozač M. S. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 65, 98, 283, 387; i - vozač V. Ž. da je navodno u 2019.godini preuzeo gorivo po izdatnicama broj:107, 147, 215, 262, 434; u 2020. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj:23, 46, 148, 143, 200, 243, 272, 287, 303; te u  2021. godini navodno preuzeo gorivo po izdatnicama broj: 236, 217, 215, 199, 166, 133, 119, 104, 52; da bi potom provoosumnjičeni, kako bi prikrio navedene postupke, sačinjavao mjesečne izvještaje o utrošku goriva za  period od 01.01.2019.godine do 25.10.2021.godine, kojom prilikom je neistinito ukalkulisao da je preuzeto gorivo u kanisterima, navodno potrošeno u procesu rada radnih mašina na Deponiji preduzeća JP Eko-dep doo Bijeljina, uvećavajući navodnu potrošnju po radnom satu mašine, na koji način su  pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 40.834,47 KM (provoosumnjičeni pribavio imovinsku korist u iznosu od 35.517,95KM, a trećeosumnjičeni pribavio imovinsku korist u iznosu od 5.316,52 KM), a  na štetu JP Eko-dep doo Bijeljina u istom iznosu, jer je preuzeto gorivo plaćeno dobavljaču DOO Monako Bijeljina,

    

  Dakle: kao saizvršioci, provoosumnjičeni kao odgovorno lice iskorištavanjem svog položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist koji prelazi iznos od 10.000KM, a trećeosumnjičeni kao odgovorno lice iskorištavanjem svog položaja kao odgovorno lice pribavio sebi  protivpravnu imovinsku korist.

   

  Čime bi,

   

  -        provosumnjičeni Mirko Stajić počinio krivično djelo – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37.  Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom -  Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37.Krivičnog zakonika Republike Srpske;

  -        drugoosumnjičeni Duško Perić počinio krivično djelo – Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. i u vezi sa članom 37.  Krivičnog zakonika Republike Srpske,

  -         trećeosumnjičeni Duško Simić počinio krivično djelo-  Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

   Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “