• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Angažman Ekonomskog savjetnika za potrebe implementacije projekta IPA2019

  15.03.2023.

  Broj: 14-16-4-997-2/2023

  Sarajevo, 14.03.2023. godine

  Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Pravilnika o ugovorima o djelu broj: 08-02-2336/2011

  od 13.7.2011. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje:

  JAVNI OGLAS

  za angažman Ekonomskog savjetnika

  za potrebe implementacije projekta IPA2019

  „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ – aktivnost 3.2.1. jačanje kapaciteta tužilaštava u provođenju finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima

  Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ – IPA 2019 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju približavanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, uključujući povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

  Jedna od planiranih aktivnosti u okviru Projekta je i aktivnost „Uspostavljanje kapaciteta za podršku tužilaštvima u vođenju finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i s tim povezanih vrsta kriminala“ (3.2.1).

  Projektnim planom je predviđeno da se implementacija navedene aktivnosti izvrši u prostorijama ciljnih / partner tužilaštava.

  Mjesto rada

  Broj savjetnika

  Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  1

  Predmet ugovora o djelu će biti izvršenje sljedećih poslova:

  • Izrada finansijskih analiza za minimalno dva tužilačka predmeta mjesečno (privredni kriminal, organizovani kriminal i korupcija) što podrazumijeva:
  • izradu prijedloga liste potrebnih dokaza finansijske prirode u tužilačkim predmetima;
  • pružanje stručne podrške tužiocu prije i tokom postupka pred sudom;
  • aktivno učešće i pružanje stručne podrške na sastancima, po instrukciji direktno nadređenog / glavnog tužioca / koordinatora projektne aktivnosti;
  • priprema edukativni materijal i prezentira teme iz ekonomsko-finansijske oblasti za najmanje dva ciklusa edukacija za tužioce, istražitelje i predstavnike agencija za provođenje zakona;
  • izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja po instrukciji koordinatora projektne aktivnosti radi praćenja postavljenih projektnih ciljeva.

  Rad ekonomskog savjetnika koordinirat će Ekonomski savjetnik/koordinator aktivnosti angažovan u VSTV BiH, a direktne instrukcije o radu angažovani savjetnik će dobijati od glavnog tužioca tužilaštva Bijeljina.

  Trajanje angažmana i naknada:

  Angažman savjetnika je predviđen do maja 2023. godine, uz mogućost produženja ugovora u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu u budžetu Projekta. Angažman savjetnika će biti vezan za radno vrijeme partner tužilaštva u njegovom sjedištu, na lokaciji tužilaštva ili na terenu po nalogu glavnog tužioca.

  Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

  Potpisivanjem ugovora, angažovani savjetnici obavezuju se da će ispuniti sve obaveze koje su predmet ugovora i to u predviđenom roku, te će se uzdržati od bilo kakvih komentara, iznošenja stavova ili bilo kakvog ponašanja kojim bi se mogla narušiti povjerljivost, javni interes odnosno interes trećih lica čiji su podaci sadržani u dokumentima koji će u radu biti dostupni savjetnicima. Izvršilac će i poslije izvršenja ovog ugovora sve informacije vezane za isti smatrati povjerljivim, ukoliko Naručilac ne odluče drugačije.

  Potrebno je da osoba koja se prijavi na javni poziv posjeduje znanja iz jedne ili više oblasti, kako slijedi:

  Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove:

  • VSS, ekonomski fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme zahtijevane ovim oglasom;
  • dobro poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije, vođenja knjigovodstvenih i poslovnih knjiga u privrednom i/ili finansijskom poslovanju;
  • poželjno posjedovanje licence certificiranog računovođe, ovlaštenog revizora, zvanje stalnog sudskog vještaka ekonomske struke;
  • poželjno prethodno iskustvo u agencijama za provođenje zakona iz oblasti poreza, pranja novca i finansijskih istraga (Poreska uprava, UIO, SIPA, i dr.)
  • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
  • napredne analitičke sposobnosti;
  • napredno poznavanje rada na računaru;
  • sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
  • posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema;
  • spremnost za rad na terenu.

  Ponuda treba sadržavati:

  • potvrdu/uvjerenje o zahtijevanom radnom iskustvu;
  • ovjerena kopija fakultetske diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi;
  • popunjen i potpisan obrazac za ponudu (Aneks 1.)
  • popunjen i potpisan obrazac biografije (Aneks 2.)
  • potvrda o poznavanju rada na računaru – poželjno;
  • pismo preporuke – poželjno.

  Ponuđači odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti Aneks 1. i Aneks 2.  koji se nalazi na stranici: http://vstv.pravosudje.ba i zajedno sa ovjerenom kopijom diplome i potvrdama o radnom iskustvu (zahtijevani format priloga je PDF.), dostaviti isključivo putem e-mail-a na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba najkasnije do 22.03.2023. godine sa naznakom „Prijava na javni oglas: UoD - Ekonomski savjetnik - tužilaštva“.

  Izbor izvršioca će se provesti nakon obavljenog testiranja. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na testiranje.

  Ugovor će biti dodijeljen izvršiocima koji se ocijene najuspješnijim nakon testiranja, te drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

  Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

  Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u određenim dijelovima koji dospijevaju sa izvršenjem ugovorenog djela putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do Sjedišta partner tužilaštva u kome je angažovan savjetnik.

  VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati dugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa savjetnikom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

  Prilozi:


   Prikazana vijest je na:
   32 PREGLEDA
   Kopirano
   Povratak na vrh

   Angažman Ekonomskog savjetnika za potrebe implementacije projekta IPA2019

   15.03.2023.

   Broj: 14-16-4-997-2/2023

   Sarajevo, 14.03.2023. godine

   Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Pravilnika o ugovorima o djelu broj: 08-02-2336/2011

   od 13.7.2011. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje:

   JAVNI OGLAS

   za angažman Ekonomskog savjetnika

   za potrebe implementacije projekta IPA2019

   „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ – aktivnost 3.2.1. jačanje kapaciteta tužilaštava u provođenju finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima

   Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ – IPA 2019 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju približavanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, uključujući povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

   Jedna od planiranih aktivnosti u okviru Projekta je i aktivnost „Uspostavljanje kapaciteta za podršku tužilaštvima u vođenju finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i s tim povezanih vrsta kriminala“ (3.2.1).

   Projektnim planom je predviđeno da se implementacija navedene aktivnosti izvrši u prostorijama ciljnih / partner tužilaštava.

   Mjesto rada

   Broj savjetnika

   Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

   1

   Predmet ugovora o djelu će biti izvršenje sljedećih poslova:

   • Izrada finansijskih analiza za minimalno dva tužilačka predmeta mjesečno (privredni kriminal, organizovani kriminal i korupcija) što podrazumijeva:
   • izradu prijedloga liste potrebnih dokaza finansijske prirode u tužilačkim predmetima;
   • pružanje stručne podrške tužiocu prije i tokom postupka pred sudom;
   • aktivno učešće i pružanje stručne podrške na sastancima, po instrukciji direktno nadređenog / glavnog tužioca / koordinatora projektne aktivnosti;
   • priprema edukativni materijal i prezentira teme iz ekonomsko-finansijske oblasti za najmanje dva ciklusa edukacija za tužioce, istražitelje i predstavnike agencija za provođenje zakona;
   • izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja po instrukciji koordinatora projektne aktivnosti radi praćenja postavljenih projektnih ciljeva.

   Rad ekonomskog savjetnika koordinirat će Ekonomski savjetnik/koordinator aktivnosti angažovan u VSTV BiH, a direktne instrukcije o radu angažovani savjetnik će dobijati od glavnog tužioca tužilaštva Bijeljina.

   Trajanje angažmana i naknada:

   Angažman savjetnika je predviđen do maja 2023. godine, uz mogućost produženja ugovora u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu u budžetu Projekta. Angažman savjetnika će biti vezan za radno vrijeme partner tužilaštva u njegovom sjedištu, na lokaciji tužilaštva ili na terenu po nalogu glavnog tužioca.

   Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

   Potpisivanjem ugovora, angažovani savjetnici obavezuju se da će ispuniti sve obaveze koje su predmet ugovora i to u predviđenom roku, te će se uzdržati od bilo kakvih komentara, iznošenja stavova ili bilo kakvog ponašanja kojim bi se mogla narušiti povjerljivost, javni interes odnosno interes trećih lica čiji su podaci sadržani u dokumentima koji će u radu biti dostupni savjetnicima. Izvršilac će i poslije izvršenja ovog ugovora sve informacije vezane za isti smatrati povjerljivim, ukoliko Naručilac ne odluče drugačije.

   Potrebno je da osoba koja se prijavi na javni poziv posjeduje znanja iz jedne ili više oblasti, kako slijedi:

   Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove:

   • VSS, ekonomski fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
   • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme zahtijevane ovim oglasom;
   • dobro poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije, vođenja knjigovodstvenih i poslovnih knjiga u privrednom i/ili finansijskom poslovanju;
   • poželjno posjedovanje licence certificiranog računovođe, ovlaštenog revizora, zvanje stalnog sudskog vještaka ekonomske struke;
   • poželjno prethodno iskustvo u agencijama za provođenje zakona iz oblasti poreza, pranja novca i finansijskih istraga (Poreska uprava, UIO, SIPA, i dr.)
   • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
   • napredne analitičke sposobnosti;
   • napredno poznavanje rada na računaru;
   • sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
   • posjedovanje kompetencija: komunikacija i inicijativa, promjene, rješavanje problema;
   • spremnost za rad na terenu.

   Ponuda treba sadržavati:

   • potvrdu/uvjerenje o zahtijevanom radnom iskustvu;
   • ovjerena kopija fakultetske diplome, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi;
   • popunjen i potpisan obrazac za ponudu (Aneks 1.)
   • popunjen i potpisan obrazac biografije (Aneks 2.)
   • potvrda o poznavanju rada na računaru – poželjno;
   • pismo preporuke – poželjno.

   Ponuđači odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti Aneks 1. i Aneks 2.  koji se nalazi na stranici: http://vstv.pravosudje.ba i zajedno sa ovjerenom kopijom diplome i potvrdama o radnom iskustvu (zahtijevani format priloga je PDF.), dostaviti isključivo putem e-mail-a na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba najkasnije do 22.03.2023. godine sa naznakom „Prijava na javni oglas: UoD - Ekonomski savjetnik - tužilaštva“.

   Izbor izvršioca će se provesti nakon obavljenog testiranja. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na testiranje.

   Ugovor će biti dodijeljen izvršiocima koji se ocijene najuspješnijim nakon testiranja, te drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

   Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

   Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

   Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u određenim dijelovima koji dospijevaju sa izvršenjem ugovorenog djela putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do Sjedišta partner tužilaštva u kome je angažovan savjetnik.

   VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati dugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa savjetnikom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

   Prilozi: