• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Konkurs za stručno osposobljavanje

  19.09.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-22-1/23

  Dana, 18.09.2023. godine

   

  DP/DP

               Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   K  O  N  K  U  R  S

                                         za stručno osposobljavanje

    

  1.     PRIPRAVNIK – VOLONTER  - 1 (jedan) izvršilac na period od

  2 (dvije) godine

   

  POSEBNI USLOVI

   -        VSS – Pravni fakultet

   OPŠTI USLOVI:

  -        da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -        da je punoljetan,

  -        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -        da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -        da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

    

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   

  -        diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -        ličnu kartu ili pasoš

  -        uvjerenje o državljanstvu,

  -        izvod iz matične knjige rođenih,

  -        uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),

  -        pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -        pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -        „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

  Prikazana vijest je na:
  60 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Konkurs za stručno osposobljavanje

  19.09.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-22-1/23

  Dana, 18.09.2023. godine

   

  DP/DP

               Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   K  O  N  K  U  R  S

                                         za stručno osposobljavanje

    

  1.     PRIPRAVNIK – VOLONTER  - 1 (jedan) izvršilac na period od

  2 (dvije) godine

   

  POSEBNI USLOVI

   -        VSS – Pravni fakultet

   OPŠTI USLOVI:

  -        da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -        da je punoljetan,

  -        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -        da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -        da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

    

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   

  -        diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -        ličnu kartu ili pasoš

  -        uvjerenje o državljanstvu,

  -        izvod iz matične knjige rođenih,

  -        uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),

  -        pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -        pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -        „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić