Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

RAD OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI NA PREDMETIMA RZ 2020

27.01.2021.

RAD OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
(podaci ažurirani dana 31.12.2020.godine)

   Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u julu 2008. godine objavilo saopštenje o radu Tužilaštva po predmetima ratnih zločina. Obzirom da se od tada ništa bitno nije promjenilo, osim broja primljenih i završenih predmeta, zadržavamo isti tekst sa ažuriranim podacima.
   Tema ratnih zločina ni do danas nije izgubila na aktuelnosti, iako je od završetka rata proteklo više od 20 godina. Sa pravnog aspekta je relevantno da to krivično djelo ne zastarjeva, tako da se na raznim skupovima posvećenim ovoj temi i organizovanim na različitim nivoima,  akcenat i dalje stavlja na procesuiranje ratnih zločina od strane nadležnih organa i dovođenje počinilaca tog teškog krivičnog djela pred lice pravde. Uglavnom se tužilaštvima upućuju uopštene zamjerke da su premalo ili nisu dovoljno uradili kada su u pitanju ratni zločini, ne cijeneći postignute rezultate u tom segmentu i aktivnosti koje je Tužilaštvo do sada preduzelo.
    Naime, ovom Tužilaštvu je sa različitih adresa dostavljen materijal koji se odnosi na ratne zločine počinjene na području Srebrenice i Bratunca, u Bijeljini i Zvorniku, u toku ratnih događanja 1992. i 1993. godine, te su nam ustupljeni predmeti koje je dobilo Kantonalno tužilaštvo u Tuzli,  na osnovu čega je formirano 104 predmeta protiv 691 poznatih lica. Tužilaštvo ima nekoliko predmeta protiv nepoznatih lica, koji se uglavnom odnose na dešavanja u Bijeljini 1992. godine.
    Prijave za krivično djelo ratnog zločina koje su zaprimljene u ovom Tužilaštvu je većinom podnosila civilna i vojna policija RS. Razumljivo je da su tokom ratnih godina prijave za ratne zločine uglavnom podnošene protiv suprotne strane. Tako su za neka od ovih djela prijave podnesene Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli, iako su isti događaji vezani za područja u mjesnoj nadležnosti ovog Tužilaštva. Istrage povodom tih događaja su pokretane i vođene tamo gdje su zaprimljene prijave, pri čemu treba imati u vidu da su se svjedoci suprotne strane uglavnom nalazili na tom području i da je tamo  bilo lakše doći do svjedoka i njihovih izjava.  S tim u vezi treba napomenuti da  je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli 2010.g. dostavilo 9 predmeta  koji su u mjesnoj nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Inače, u ovom Tužilaštvu nema niti jedan predmet ratnog zločina za koji nije mjesno nadležno ovo Tužilaštvo.
    U Hag, na ocjenu po „pravilima puta“, je dostavljeno 13 predmeta kojima je obuhvaćeno oko 90 lica. Iz Haga je ovom Tužilaštvu vraćeno 6 predmeta i to jedan predmet – za 4 lica – sa oznakom A, i pet predmeta sa oznakom B i C. Predmet sa oznakom A je preuzelo u rad Tužilaštvo BiH.
    Zakonom usvojenim 2003. godine utvrđeno je da su Tužilaštvo BiH  i Sud BiH isključivo nadležni za procesuiranje ratnih zločina. Tužilaštvo BiH razmatra i označava svaki od slučajeva i u skladu sa vlastitim kriterijima stavlja oznaku „osjetljiv“ ili „vrlo osjetljiv“. Ako se slučaj označi kao „osjetljiv“ to znači da ga Sud može ustupiti kantonalnom ili okružnom sudu na dalje postupanje. U međuvremenu, tačnije 2008. godine, donesena je Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, po kojoj Sud BiH na prijedlog Tužilaštva BiH odlučuje koji će predmet raditi Tužilaštvo BiH, a koji će raditi mjesno nadležno okružno odnosno kantonalno tužilaštvo.
    Tužilaštvu BiH je  dostavljeno na ocjenu 40 predmeta protiv 308 lica, od čega je Tužilaštvo BiH preuzelo pet predmeta protiv više od 170 lica. Okružnom tužilaštvu u Bijeljini je vraćeno 20 predmeta protiv 142 lica. Sud BiH je donio odluku da u 18 predmeta protiv 154 lica nastavi rad Tužilaštvo BiH .
    U Okružnom tužilaštvu u Bijeljini je trenutno u radu 6 predmeta  protiv 16 lica prijavljenih za zločine počinjene za vrijeme ratnih događanja 1992. i 1993. godine, i svi predmeti su u mjesnoj nadležnosti ovog Tužilaštva. U ovim predmetima je u toku istraga i do sada su uzete izjave od preko 240 lica. Od toga veći broj izjava uzeli su tužioci zaduženi za predmete ratnih zločina.
    Završeno je 100 predmeta kojima je obuhvaćeno preko 390 lica. Predmeti su završeni odlukom Tužilaštva da se podigne optužnica, kao i da se odbaci prijava ili  obustavi istraga obzirom da u tim slučajevima nije bilo dakaza da su prijavljena lica počinila krivično djelo, te preuzimanjem predmeta od strane Tužilaštva BiH i ustupanjem predmeta mjesno nadležnim tužilaštvima. Okružni sud u Bijeljini je potvrdio 19 optužnica protiv 38 lica, po kojima su suđenja u toku.  U 4 predmeta su donesene osuđujuće presude,  na osnovu kojih je jedno lica osuđeno na 9 godina zatvora, drugo lice na 7 godina zatvora, treće lice 4 godine zatvora, četvrto lice 3 godine zatvora i jedno lice na 1 godinu i 3 mjeseca zatvora iste su pravosnažne, a protiv 16 lica donesene su oslobađajuće presude.
    Okružno tužilaštvo u Bijeljini je dostavilo u Hag materijal do kojeg se došlo u toku istrage vezano za ratne zločine, za dva lica koja su u Hagu optužena za ratni zločin.
    Osnovni problem na koji nailazi Tužilaštvo u postupku procesuiranja ratnih zločina je nedostatak dokaza, odnosno nedostupnost svjedoka ili njihovo odbijanje ako nešto znaju o počiniocima zločina da svjedoče ili, ako pristanu da iznesu saznanja o nekom lice, to lice obično više nije živo. Nerijetko se dešava da organi od kojih se traže podaci nemaju potrebnu dokumentaciju ili daju nepotpune podatke.
    Kada se govori o procesuiranju ratnih zločina i intenzitetu rada na ovim predmetima, svakako se mora imati u vidu politička klima koja vlada na ovim prostorima.Mišljenja smo da je neophodna saradnja tužilaštava sa nevladinim organizacijama i udruženjima, u smislu pružanja pomoći na prikupljanju dokaza vezano za ratne zločine, prije svega na dostavljanju podataka kojima raspolažu u vezi sa ratnim zločinima i prevasohodno o počiniocima tih zločina, čime bi i svjedoci bili ohrabreni da daju izjave sa konkretnijim podacima a ne samo da je zločin počinjen, što nije sporno.
    Okružno tužilaštvo u Bijeljini, kao i ranije, i ovim putem poziva sve pojedince, udruženja i nevladine organizacije da dostave podatke o licima koja bi  mogla dati  informacije o počiniocima ratnih zločina, a imajući u vidu da su prijave podnesene poslije 2003. godine u nadležnosti Tužilaštva BiH.
IT- 694/13
Dana, 31.12.2020.godine


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh