• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

  01.02.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-2/23

  Dana, 30.01.2023. godine

    

              Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22), glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

    

                                                   K  O  N  K  U  R  S

                                za popunu upražnjenog radnog mjesta

    

  1. REFERENT ZA UNOS PODATAKA I UPRAVLJANJE PREDMETIMA-

  UPISNIČAR

              1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

   

   

  POSEBNI USLOVI:

  -SSS – IV stepen

  -Poznavanje rada na računaru

  -Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

             

  OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavnjalje poslova u državnom organu.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu.

  Kao validan dokaz o ispunjavanju posebnih uslova iz konkursa smatra se potvrda ili uvjerenje izdato od nadležnog državnog organa i institucije, javne ustanove ili pravnog lica.

  Dokumenti - dokazi o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz kaznene evidencije)  ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i na oglasnoj tabli i web stranici Zavoda za zapošljavanje, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                     Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

   

  49 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Konkurs-Upisničar
 • Konkurs za popunu upražnjenog mjesta

  20.10.2022.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Na osnovu člana 8. stav 2) Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. stav 1. tačka 1) i 7) i člana 183. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 47/19), glavni okružni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

  K O N K U R S

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. TUŽILAČKI ASISTENT - DAKTILOGRAF

  1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

  POSEBNI USLOVI:

  - SSS – IV stepen

  - Poznavanje rada na računaru

  - Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

  OPŠTI USLOVI:

  - da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  - da je punoljetan,

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavnjalje poslova u državnom organu.


  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu. Dokumenti - dokazi o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz kaznene evidencije) ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure. Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i na oglasnoj tabli i web stranici Zavoda za zapošljavanje, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Broj: A- 1 /22

  Dana, 17.10.2022. godine   

  Glavni okružni tužilac

  Olga Pantić   


  216 PREGLEDA

  JAVNI OGLAS za privremeni angažman dodatnog osoblja

  16.11.2021.

  KRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

  Broj: A- 474 /21-2

  Dana, 15.11.2021. godine


  Na osnovu člana 6. i člana 8. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 47/19), te člana 1. i 5. Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ (u daljem tekstu: Memorandum), glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini raspisuje


  J A V N I O G L A S

  za privremeni angažman dodatnog osoblja

  u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina  Pozicija 1. - SARADNIK........................................................1 (jedan) izvršilac

  Uslovi: diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke

  Prema članu 5. stav 2. Memoranduma, saradnici - diplomirani pravnici će biti angažovani za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta, kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

  Za navedenu poziciju kandidati su, uz prijavu sa biografijom, dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uslova i to:

  - Fakultetska diploma

  - Uvjerenje o državljanstvu

  Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini će formirati internu komisiju koja na osnovu objektivnih kriterijuma izvršiti selekciju prijavljenih kandidata, uzimajući u obzir pokazanu spremnost za realizaciju projektnih ciljeva u okviru angažmana. Specifična iskustva kandidata mogu biti predmetom ocjene komisije za izbor, te se podstiču kandidati da dostave i dokumentaciju koja može pozitivno uticati na rangiranje kandidata.

  Nakon ocjene dostavljene dokumentacije, sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene javnim oglasom, Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru znanja iz oblasti materijalnog i procesnog krivičnog prava putem intervjua, u terminu o kojem će kandidati biti obavješteni telefonskim putem, na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi. Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je odustao od dalje procedure.

  Sa odabranim kandidatom, shodno odredbama Memoranduma, biće zaključen ugovor o angažmanu (bez zasnivanja radnog odnosa), do datuma do kojeg je donator obezbjedio sredstva za finansiranje aktivnosti zbog kojih je Memorandum zaključen, koji ugovor o angažmanu će se produžavati takođe u zavisnosti od obezbjeđivanja sredstava za finansiranje od strane donatora..

  Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa kandidati dostavljaju neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA, ul. Vuka Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina. Sa naznakom „Komisiji za provođenje javnog oglasa za privremeni angažman dodatnog osoblja u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina“ Oglas ostaje otvoren do 23.11.2021. godine. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Glavni okružni javni tužilac

  Olga Pantić

  873 PREGLEDA

  Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta RUKOVODILAC ODSJEKA ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE

  05.10.2021.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

   

              Na osnovu člana 6. i člana 8. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. i 183. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 47/19), glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

                                                  K  ON  K  UR  S

                                za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  RUKOVODILAC ODSJEKA ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

  1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

   

  OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavnjalje poslova u državnom organu.

  POSEBNI USLOVI:

  -VSS – ekonomskog smjera,

  -dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

  -posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-sručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe,

  -poznavanje rada na računaru.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu.

  Dokumenti - dokazi o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz kaznene evidencije)  ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

  Konkurs je objavljen u Dnevnpm listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i na oglasnoj tabli i web stranici Zavoda za zapošljavanje, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Broj: A- 353 /21                                        GLAVNI OKRUŽNI JAVNI                                                                                  TUŽILAC

  Dana, 29.09.2021. godine                                        Olga Pantić

  714 PREGLEDA

  Konkursi

  03.06.2011.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.
  Zavisno od potrebe posla, može biti raspisan konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili na neodređeno vrijeme.
  Potrebe za određenim radnicima prijavljuju se zajedno sa raspisanim konkursom ili javnim oglasom. Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem “Službenog glasnika RS”, dnevnih štampanih glasila  i oglasne table tužilaštva.
  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike su propisani Zakonom o radnim odnosima u državnim organima i Zakonom o radu RS, koji se primjenjuju i na radnike Okružnog tužilaštva u Bijeljini, ako zakonom nije drugačije određeno.

  Opšti uslovi za kandidata su:

   da je državljanin  Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni  I Hercegovini,
   da je stariji od 18 godina,
   da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
   da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
   da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu i
   da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tužilaštvu.

  Posebni uslovi za kandidata su:

   da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
   da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
   da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

  Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se na pisarnicu Tužilaštva i putem pošte na adresu Okružno tužilaštvo u Bijeljini, Vuka Karadžića br. 3, 76 300 Bijeljina.

  Trenutno nema objavljenih konkursa za radna mjesta u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini.

   

  1000 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1