• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Postupak pristupa informacijama u Okružnom tužilaštvu

  25.08.2011.


  Vodič o postupku pristupa informacijama u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini
  "Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci,
  ili bilo koji sadržaj,uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez ozbira na oblik
  ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i kako je klasifikovana"
  (član 3. tačka (1) Zakona o slobodi pristupa informacijama)
  Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
  Vrsta informacija, oblik u kojem su informacije dostupne i podaci o tome gdje se može pristupiti tim informacijama sadržane su u indeksu registra Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
  Sjedište Okružnog tužilaštva u Bijeljini se nalazi u Bijeljini, Ulica Vuka Karadžića broj 3, telefon 055/ 202-85, fax 055/209-152.
  Službenik za informacije koji obrađuje zahtjeve je sekretar Tužilaštva Danka Prodanović, soba br. 47, na trećem spratu, telfon broj 055/203-502 ili 055/202-856.
  -Način pristupa informacijama može biti:
  - neposredni uvid u informaciju,
  - slanje informacije na kućnu adresu,
  - umnožavanje informacija.
  - Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva Okružnom tužilaštvu putem pošte ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte Okružnog tužilaštva, koji mora da ispunjava sledće uslove:
  - da je podnesen u pismenoj formi na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj,
  - da sadrži ime, prezime, adresu i po mogužnosti broj telefona podnosioca zahtjeva,
  - da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije kako bi se omogućilo sudu da pronađe tu informaciju i
  - način na koji se želi pristupiti informaciji.
  Ako zahtjev podnosi fizičko lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazivati svoju identitet.
  Ako zahatjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili punomoć datu od strane ovlaštenog lica.
  Po prijemu zahtjeva Okružno tužilaštvo je dužno, putem ovlaštaenog radnika, da razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva.
  Okružno tužilaštvo je dužno obavijestiti podnosioca zahtjeva dali je odobrilo pristup informaciji djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od prijema zahtjeva s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama.
  Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničkih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće.
  -Okružno tužilaštvo može odbiti zahtjev za pristup informacijama (izuzete informacije) djelimično ili u cjelini za sljedeće kataetorije informacija:
  - kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sledeće kategorije informacija:
  - interes odbrane i sigurnosti kao i zaštita javne bezbjednosti,
  - sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,
  - zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih Zakonom,
  - kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane,
  - kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica u skladu sa Zakonom i Evropskom Konvencijom o zaštiati ljudskih prava i sloboda, član 8,
  - kada se radi o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici oštećeni krivičnim djelom,
  - kada se radi o oštećenim licima za krivična djela iz glave devetnaest (krivična djela protiv polnog integriteta) Krivičnog Zakona RS posebni dio (Sl. glasnik RS, broj 22/00),
  - kada se radi o poštivanju pretpostavke (presumptio) nevinosti,
  - kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
  Ako Okružno tužilaštvo nije u mogužnosti da udovolji zahtjevu o tome će, u roku od 8 dana , obavjestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom o mogužnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujuć i pravo obraćanja Ombudsmenu Republike Srpske.
  Okružni tužilac, će posebnim rješenjem, odrediti lice iz reda Okružnog tužilaštva kao službeno lice za odnose s javnošću.
  U okružnom tužilaštvu će se voditi poseban indeks - registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom ovog organa.
  Troškovi umnožavanja su utvrđeni Uputstvom o troškovima za pristup informacijama koje je donijelo Ministarstvo pravde, a kojim j utvrđeno da se za standardnu velipčinu kopija prvih deset strana ne naplaćuje. Podnosilac zahtjeva za umnožavanje materijala preko deset strana plaća 20 pfeninga po stranic.
  Umnožavanje materijala vrši nadležan javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom.
  Sastavni dio ovog vodiča je obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.
  Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

  • 1 - 1 / 1
  • 1