• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Postupak pristupa informacijama u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini

  28.05.2024.


  "Informacija" je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci, ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i kako je klasifikovana."
  (član 3. tačka (1) Zakona o slobodi pristupa informacijama)

   

  Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
  Vrsta informacija, oblik u kojem su informacije dostupne i podaci o tome gdje se može pristupiti tim informacijama sadržane su u indeksu registra Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.


  Službenik za informacije koji obrađuje zahtjeve je stručni saradnik i službenik za odnose sa javnošću Dušica Radovanović Grubač 
  Telefon: 055 202 856
  Fax: 055 203 502 
  Mob: 066 770 522

   

  Način pristupa informacijama može biti:
  - obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
  - uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
  - kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
  - dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

   

  Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini putem pošte  ili neposrednom predajom u kancelariji za prijem pošte Tužilaštva, koji mora da ispunjava sledeće uslove:
  - da je podnesen u pismenoj formi na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,
  - da sadrži ime, prezime, adresu, broj telefona i e-mail podnosioca zahtjeva,
  - da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije kako bi se omogućilo Tužilaštvu da pronađe tu informaciju i
  - način na koji se želi pristupiti informaciji.
  Ako zahtjev podnosi fizičko lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazivati svoju identitet.
  Ako zahatjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili punomoć datu od strane ovlaštenog lica.


  Po prijemu zahtjeva Tužilaštvo je dužno, putem ovlaštaenog radnika, da razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva.
  Tužilaštvo je dužno obavijestiti podnosioca zahtjeva da li je odobrilo pristup informaciji djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od prijema zahtjeva s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama.
  Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničkih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće.


  Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini može odbiti zahtjev za pristup informacijama u slučajevima kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve sljedećih kategorija u Republici Srpskoj:
  - interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne bezbjednosti;
  - sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala, 
  - zaštita procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka od strane javnog organa, zaposlenog lica u javnom organu, ili svakog lica koje vrši aktivnosti za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije,
  - kada nadležni javni organ opravdano utvrdi da zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, nadležni javni organ će dopisom, po hitnom postupku, obavijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva. Dopisom se treća strana informiše o neposrednom objavljivanju informacija, osim ako treća strana, u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa, ne odgovori u pisanoj formi da takve informacije smatra povjerljivim i navede razloge za štetu koja bi proistekla iz objavljivanja informacija. Nakon prijema takvog odgovora, nadležni javni organ će utvrditi izuzetak i
  - n
  adležni javni organ će utvrditi izuzetak kada opravdano utvrdi da tražene informacije uključuju lične interese koje se odnose na privatnost trećeg lica.

  Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimičnoj ili cijeloj informaciji, Tužilaštvo dopisom o tome obaviještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da sadrži zakonski osnov za status izuzeća informacije, uz navode članova Zakona o slobodi pristupa informacijama RS na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što uključuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa i rok u kojem se podnosi žalba glavnom okružnom javnom tužiocu, te pouka o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimično ili cijeloj informaciji, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini će dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
  Informacije se mogu dobiti na jedan od sljedećih načina:
  a) neposrednim uvidom u traženu informaciju,
  b) umnožavanje informacije uz uplatu troškova i
  c) slanje informacije poštom, e-mailom, faksom ili na drugi način.


  U Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini će se voditi poseban indeks - registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom ovog organa.  Troškovi umnožavanja su utvrđeni Uputstvom o troškovima za pristup informacijama koje je donijelo Ministarstvo pravde, a kojim je utvrđeno da se za standardnu velipčinu kopija prvih deset strana ne naplaćuje. Podnosilac zahtjeva za umnožavanje materijala preko deset strana plaća 20 pfeninga po stranici.
  Umnožavanje materijala vrši nadležan javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom.

  • 1 - 1 / 1
  • 1