Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Održan sastanak sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo

17.04.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je dana 17.04.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, održali poseban radni sastanak sa v.d. predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu g-dinom Vladimirom Špoljarićem, predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu g-đom Janjom Jovanović, v.d. glavnog tužitelja g-đom Anikom Kešelj, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo,  a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

27.03.2019.

Dana 26.03.2019. godine je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za proteklu 2018. godinu, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu godišnjeg ocjenjivanja službenika sudske policije za 2018. godinu.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini i proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti izuzetno visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Tokom izlaganja, a sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH, posebno je ukazano na potrebu daljnjeg pojačanog angažmana kako rukovodnih, tako i svih drugih službenika sudske policije na poslovima vezanim za izvršenje operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, te stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

Također, tokom izlaganja i diskusije je usaglašena potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Kalesiji i Lukavcu

18.03.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je u dane 14. i 15.03.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i sudskoj policiji u Tuzlanskom kantonu, pored ostalog održali poseban radni sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Kalesiji g-đom Draženom Pejanović i predsjednikom Općinskog suda u Lukavcu g-dinom Halilović Enesom, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Općinskog suda u Kalesiji, Općinskog suda u Lukavcu i unutrašnjih organizacionih jedinica sudske policije u Tuzlanskom kantonu, a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Promovisana XIV generacija polaznika obuke za sudskog policajca

28.02.2019.

 

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu danas je upriličena promocija XIV generacije polaznika obuke za sudskog policajca.

Promociji i dodjeli uvjerenja o uspješno završenom prvom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, pored 24 polaznika obuke, prisustvovali su predstavnici pravosudnih institucija u BiH, međunarodnih organizacija, policijskih agencija i druge zvanice, kao i menadžment Policijske akademije i Sudske policije Federacije BiH, te veliki broj rodbine i prijatelja polaznika obuke.

Obzirom na nedostatak personalnih kapaciteta u svim organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH u odnosu na nadležnosti i obim poslova i zadataka, 24 novoprimljena službenika sudske policije će nakon rasporeda u osnovne organizacione jedinice dati značajan doprinos u operativnosti i efikasnosti rada Sudske policije Federacije BiH.

Nakon pozdravnog obraćanja najboljeg polaznika obuke, prisutnim se obratio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g. Milorad Novković koji je  u svom obraćanju naglasio koliki značaj u radu pravosuđa ima sudska policija koja je garant sigurnosti i operativnosti pravosuđa u Federaciji BiH, odnosno garant onima koji građanima garantuju vladavinu prava i pravnu sigurnost. Kao osoba koja je u smislu odredbi Ustava Federacije BiH odgovorna za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je ukazao na stalnu potrebu jačanja personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta sudske policije.

Promociji su pored ostalih zvanica prisutvovali i predstavnici ICITAP Programa za BiH pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH koji je u periodu od 2010. godine do danas implementirao više projekata putem kojih je Sudskoj policiji Federacije BiH pružena značajna pomoć u obuci i opremanju. Obzirom na isto prisutnim se obratio i g. Laddie Hancock, direktor ICITAP programa za BiH koji je izrazio svoje zadovoljstvo u pogledu saradnje sa menadžmentom Sudske policije Federacije BiH te ukazao da novoprimljene službenike sudske policije očekuje častan i težak posao, kao i da će ICITAP Program za BiH u skladu sa svojim procedurama i nadalje biti partner Sudske policije Federacije BiH, kako bi ista bilježila još bolje rezultate rada.

Također, prisutnima se obratio i g. Drahoslav Štefanek – šef Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini koji je posebno ukazao na značaj sudske policije u sistemu pravosuđa, uz napomenu da će uskoro i promovirani sudski policajci biti odgovorni za humano postupanje sa licima lišenim slobode. Uspješna saradnja Ureda Vijeća Evrope u BiH i Sudske policije Federacije BiH u posljednje dvije godine putem Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey“ koji se u Bosni i Hercegovini provodi pod nazivom „Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba“ je rezultirala nizom obuka koje za cilj imaju osposobljavanje službenika sudske policije znanjima koja će im u njihovom radu pomoći da u odnosu na lica lišena slobode postupaju u okvirima međunarodnih standarda, te se očekuje nastavak uspješne saradnje na ovom i drugim projektima Vijeća Evrope u BiH.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g. Dženad Grošo je u svom obraćanju čestitao polaznicima obuke na uspješno završenom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, napomenuvši da ih očekuje obavljanje časnog ali izuzetno teškog i odgovornog posla. Posebno je ukazao da službenici sudske policije u svom svakodnevnom radu postupaju sa onima ili u odnosu na one za koje se, uvažavajući presumpciju nevinosti, u društvu kaže da su „sa druge strane zakona“ i koji su često spremni na sve pa čak i na to da ugroze živote policajaca ili onih koje oni štite, te očekuje da će novoprimljeni policajci svoj rad zasnivati na načelima zakonitosti, efikasnosti i profesionalnosti, što će zasigurno biti od koristi kako za njih same, tako i za sudsku policiju i pravosudne institucije.

Nakon glavnog zapovjednika, prisutnim se obratio g-din Nusret Beširević –v.d. direktor Policijske akadmeije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je prezentirao rezultate postignute na tromjesečnoj obuci novoprimljenih službenika sudske policije radi rasporeda u čin sudski policajac, te dobru saradnju koju su tokom ove obuke, ali i kroz druge oblike obuke, ostvarili Policijska akademija FMUP-a i Sudska policija Federacije BiH.

Na kraju promocije, glavni zapovjednik je u znak zahvalnosti za dobru i uspješnu saradnju direktoru Policijske akademije uručio Zahvalnicu Sudske policije Federacije BiH, a ceremonija promocije je završena dodjelom certifikata svršenim polaznicima obuke.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak sa predstavnicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

24.12.2018.

 

Danas je u Sarajevu, u prostorijama Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, održan radni sastanak kojem su prisustvovali Dženad Grošo, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i pomoćnici glavnog zapovjednika Edin Vehabović i Esad Solak, te Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Hanadi Karić, pomoćnica direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Razlog sastanka je prijedlog TAIEX (tehnička pomoć i razmjena informacija) mape za 2019. godinu, čiji su zadaci osiguravanje obuka i sličnih oblika pomoći, posredovanje u prenošenju informacija te osiguravanje baza podataka vezanih za zakonodavstvo EU. Inače, TAIEX je instrument jedinice Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, kojim koordinira Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se razgovaralo o projektima koji bi uključivali zajedničke obuke, studijske posjete, radionice i druge vidove obuka službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, a koje bi se odnosile na praktična znanja i vještine potrebne za kvalitetnu primjenu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, što je jedan od ciljeva i u potpisanom Sporazumu o saradnji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

21.12.2018.

 

Jučer je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju su prezentovani planovi i programi rada osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji BiH za 2019. godinu, te na osnovu istih usaglašeni pravci djelovanja u smislu izrade Plana i programa rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom izlaganja i diskusije je usaglašena potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati unapređenjem organizacije i rezultata rada sudske policije, a time i povećanje efikasnosti u radu i stvaranja adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.

Također, u toku kolegija, bilo je riječi i o permanentnoj obuci službenika sudske policije za narednu godinu, koja se proteklih godina pokazala kao veoma korisna, te se došlo do zaključka da se sa obukama nastavi, uz eventualne izmjene koje bi dovele do boljih rezultata rada kako službenika sudske policije, tako i sudske policije kao institucije.

Nakon održanog stručnog kolegija u organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je održan svečani ručak i druženje kojem su pored predstavnika sudske policije prisustvovale i druge zvanice, odnosno pozvani predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, izvršne i sudske vlasti, policijskih agencija i drugih institucija sa kojima sudska policija ostvaruje kontinuiranu saradnju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh